NAŠE PODRUČJE RADA

Upravni postupak je skup pravnih pravila po kojima postupaju organi uprave (na državnom, federalnom, kantonalnom, općinskom i gradskom nivou) i institucije koje vrše javna ovlaštenja kada rješavaju o pravima, obavezama i pravnim interesima građana, i drugih subjekata u pojedinim upravnim stvarima.

Pogledaj više

Stvarna prava su: pravo vlasništva, pravo građenja, založno pravo, zemljišni dug, pravo

stvarne i lične služnosti i pravo stvarnog tereta.

Pravo vlasništva i druga stvarna prava mogu se protiv vlasnikove volje oduzeti ili ograničiti samo u javnom interesu i pod uvjetima predviđenim zakonom u skladu s principima međunarodnog prava.

Pogledaj više

Radno pravo je sistem pravnih pravila kojima se uređuju radni odnosi.

Zakon o radu predstavlja temeljni propis kojim se uređuje područje radnih odnosa, odnosno ljudskih prava na radu i vezi rada, i to općeg režima radnih odnosa koji se vezuje za ugovor o radu.

Pogledaj više

Naš tim nudi savjetovanje i usluge prilikom zaključivanja ugovora kao i u procesu pregovaranja koje prethodi zaključivanju ugovora.

Obligacioni odnosi su najzastupljeniji pravni odnosi među pravnim subjektima i vezani su za različite činidbe koje se svakodnevno zasnivaju, mijenjaju ili prestaju.

Pogledaj više

Skup pravnih normi koje uređuju pravni položaj i status privrednih subjekata, njihov odnos prema državi, njihove međusobne pravne poslove koje zaključuju u vezi sa prometom roba, usluga, novca i hartija od vrijednosti, predstavlja posebnu granu prava koju nazivamo poslovno ili privredno pravo. Termini privredno pravo, poslovno pravo, trgovinsko pravo i trgovačko pravo, u stvari označavaju istu granu prava.

Pogledaj više

Šteta  je  umanjenje  nečije  imovine  (obična  šteta)  i  sprječavanje  njezina povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugom fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).

Materijalna (imovinska) šteta se sastoji u uništenju neke stvari, ili u manjoj ili većoj povredi, onemogućavanju ili otežanju upotrebe stvari.

Pogledaj više

Ad Acta nudi usluge:

– izrađivanja podnesaka i akata za ponuđače

– Izrađivanje akata za ugovorne organe

– Pravno savjetovanje

Pogledaj više

Pratimo aktualnosti i praksu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao i pravnu tečevinu EU – AQUIS prema kojoj se pravni sistem Bosne i Hercegovine mora usklađivati, a sve u cilju što kvalitetnijeg savjetovanja naših klijenata.

Pogledaj više

AD ACTA

Vaš zahtjev

Imajući u vidu savremene metode komuniciranja koje su se pokazala veoma učinkovitim, jer omogučavaju jednostavan i brz način rješavanja pravnih dilema Aa acta pruža uslugu online pravnog savjetovanja, s ciljem pružanja potpune usluge našim klijentima.

Da li znate

Da li znate da u slučaju ugovora zaključenih van poslovnih prostorija, (kao što su ugovori koje potrošači zaključuju sa telekom operaterima), trgovac je obavezan dati potrošačima pisano obavještenje o njihovom pravu da raskinu ugovor u roku od 15 dana

Iz prakse

Često postavljeno pitanje je propisivanje destimulacije zbog neizvršavanja radnih zadataka, tj. može li se radniku umanjiti plaća?

IZ PRAKSE

Često postavljeno pitanje je propisivanje destimulacije zbog neizvršavanja radnih zadataka, tj. može li se radniku umanjiti plaća?

Destimulacija nije moguća kao kazna, jer takvo nešto se ne može propisati Pravilnikom o radu, jer to ne dozvoljava Zakon o radu.

Pogledaj više

Zakon o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16) poznaje angažmane kojima se ne zasniva radni odnos, a to su:

– Ugovor o stručnom osposobljavanju….

Pogledaj više

Poslodavac  može  otkazati  ugovor  o  radu  radniku,  bez obaveze  poštivanja  otkaznog  roka (vanredni otkaz ),  u  slučaju  da  je  radnik odgovoran  za  teži  prijestup  ili  za  težu  povredu  radnih obaveza iz ugovora o radu, a koji su takve prirode da ne bi  bilo  osnovano  očekivati  od  poslodavca  da  nastavi  radni odnos.

Pogledaj više

Radnik može otkazati ugovor o radu bez obaveze poštivanja otkaznog  roka,  u slučaju  da  je  poslodavac  odgovoran  za prijestup ili povredu obaveza iz ugovora o radu, a koji su takve prirode da ne bi bilo osnovano očekivati od radnika da nastavi radni odnos.  U slučaju otkazivanja ugovora o raduradnik  ima  sva  prava  u  skladu  sa  zakonom, kao  da  je ugovor nezakonito otkazan od strane poslodavca.

Pogledaj više

Država je po Zakonu o stvarnim pravima („Službene novine Federacije  BiH“  broj  66/13 i 100/13) izgubila privilegije koja je uživala kao nosilac stvarnih prava. Sada je i država kao titular prava vlasništva u potpunosti izjednačena sa ostalim titularima, što je posebno značajno za dosjelost.

Pogledaj više

Ako  na  dan  stupanja  na  snagu  Zakona  o stvarnim pravima pravo upravljanja ili pravo korištenja ili pravo raspolaganja zgradom u društvenom  vlasništvu  pripada  osobi  različitoj  od  one  kojoj  je pripadalo  pravo  upravljanja  ili  pravo  korištenja  ili  pravo raspolaganja  zemljištem,  pravo  vlasništva  nekretnine  iz  člana 347. ovoga zakona stječe vlasnik zgrade legalizacijom zgrade (čl. 348. ZSP).

Pogledaj više

Odredbom člana 6. st. (2) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije  BiH“  broj  66/13 i 100/13) propisano je da su nekretnine čestice zemljišne površine, zajedno sa svim onim  što  je  sa  zemljištem  trajno  spojeno  na  površini  ili ispod nje, ako zakonom nije drugačije određeno. Ova odredba uvodi veliku promjenu u dosadašnje uređenje prava vlasništva, jer zemljište predstavlja glavnu stvar.

Pogledaj više

Reforma sistema stvarnih prava u koje spadaju i vlasničko-pravni odnosi  bila je priorite u Bosni i Hercegovini kao bivšoj socijalističkoj zemlji. Ustavne promjene i promjene društvenog sistema u Bosni Hercegovini nedvojbeno su uticale na stvaranje novog pravnog sistema. Ove promjene su veoma vidljive u oblasti civilnog prava, posebno prava na nekretninama.

Pogledaj više

Osnovna načela se propisuju zakonima, i to nisu uvodi u zakone kako se to pogrešno smatra.

Naime riječ je o pravnim kriterijima (pravnim principima), koji predstavljaju, temelje pravnog uređenje kojim se veliki neodređeni broj spornih pravnih situacija rješava na pravno i društveno optimalan način.

Pogledaj više

KONTAKT

Iskustvo i kvaliteta su na našoj strani! Kontaktirajte nas s povijerenjem jer spremno izvršavamo i najzahtijevnije zadatke! Adacta

PITANJA KLIJENATA I ODGOVORI

Poslodavcu i drugim licima zaposlenim kod poslodavca zabranjeno je uznemiravanje ili seksualno uznemiravanje, nasilje po osnovu spola, kao i sistematsko uznemiravanje na radu ili u vezi s radom (mobing) radnika i lica koja traže zaposlenje kod poslodavca.

Uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje uzrokovano nekim od osnova iz člana 8. Zakonao radu  Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 26/16) koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva radnika i lica koje traži zaposlenje, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo.

 

Pogledaj više

Poslodavac  koji  zapošljava  više  od  30  radnika  donosi  i objavljuje  pravilnik  o  radu,  kojim  se  uređuju  plaće, organizacija  rada,  sistematizacija  radnih  mjesta,  posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa i druga pitanja značajna za radnika i poslodavca, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.  O  donošenju  pravilnika  o  radu  poslodavac  se  obavezno konsultira  sa  sindikatom  odnosno  vijećem  zaposlenika

ukoliko su formirani.  Pravilnik  se objavljuje na  oglasnoj tabli  poslodavca,  a  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana objavljivanja. Sindikat  odnosno  vijeće  zaposlenika  može  od  nadležnog suda zatražiti da nezakonit pravilnik o radu ili neke njegove odredbe oglasi nevažećim.

 

Pogledaj više

  • PRAVO KORIŠTENJA
  • PRAVO RASPOLAGANJA
  • PRAVO UPRAVLJANJA

 

Pravo upravljanja ili korištenja ili raspolaganja kao osnovna prava na  stvarima  u  društvenom  odnosno  državnom  vlasništvu koje  do  stupanja  na  snagu Zakona  o stvarnim pravima (stupio na snagu 5.9.2013. godine) nije  postalo vlasništvo  druge  osobe,  danom  stupanja  na  snagu  ovog zakona  pretvaraju  se  u  pravo  vlasništva  njihovog dosadašnjeg nosioca odnosno njegovog pravnog sljednika.

 

Pogledaj više

Prava  korištenja  neizgrađenog  građevinskog  zemljišta  u društvenom,  sada  u državnom  vlasništvu,  koje  nije  prestalo  do donošenja Zakona o stvarnim pravima

 

Pogledaj više

Zakon o PIO/MIO

ZAŠTO MI?

Prije svega jer radimo profesionalno i odgovorno.

Naš cilj je da što lakše zaštite i ostvarite svoja prava i interese.

S tim u vezi pružamo pravne savjete i usluge u cilju što efikasnijeg i povoljnjijeg ostvarivanja vaših prava i interesa.

Za razliku od advokata/odvjetnika ne zastupamo stranke pred sudom, već na osnovu savjesne i detaljne analize Vašeg slučaja, pružamo savjete u vezi opravdanosti pokretanja sudskog postupka, tj. postoji li šansa za uspjeh u sporu ili ne.