NAŠE PODRUČJE RADA

KONTAKT

Iskustvo i kvaliteta su na našoj strani! Kontaktirajte nas s povijerenjem jer spremno izvršavamo i najzahtijevnije zadatke! KONCEPT

PITANJA KLIJENATA I ODGOVORI

Poslodavcu i drugim licima zaposlenim kod poslodavca zabranjeno je uznemiravanje ili seksualno uznemiravanje, nasilje po osnovu spola, kao i sistematsko uznemiravanje na radu ili u vezi s radom (mobing) radnika i lica koja traže zaposlenje kod poslodavca.

Uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje uzrokovano nekim od osnova iz člana 8. Zakonao radu  Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 26/16) koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva radnika i lica koje traži zaposlenje, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo.

 

Pogledaj više

Prije donošenja rješenja moraju se utvrditi sve činjenice i okolnosti koje su značajne za rješenje stvari, pri čemu se strankama mora omogućiti da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese. Činjenično stanje na kom zasniva svoj zahtjev stranka je dužna da iznese tačno, istinito i određeno. Činjenice se utvrđuju dokazima. Kao dokazno sredstvo upotrijebit će se sve što je podesno za utvrđivanje pravog stanja stvari i što odgovara pojedinom slučaju, kao što su: isprave, odnosno mikrofilmska kopija isprave ili reprodukcija te kopije, svjedoci, izjava stranke, vještaci, uviđaj.

 

Pogledaj više

Kad je dogovoreno da cijena popravka automobila neće preći dogovoreni iznos, izvođač nema pravo na potraživanje povećanih troškova ako o tome nije prethodno obavijestio naručitelja u toku roka u kojem se obvezao popraviti stvar.

Odredbom člana 107 stav (1) Zakona o radu propisano je da se odredbe ovog zakona koje se odnose na otkaz, primjenjuju  i u slučaju kada poslodavac otkaže ugovor i istovremeno ponudi radniku zaključivanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima. O ponudi za zaključivanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima radnik se mora izjasniti u roku koji odredi poslodavac, a koji ne može biti kraći od osam dana (st. 3. ovog člana).

 

Pogledaj više

NOVOSTI

Zakon o dopunama zakona o prekršajima BiH

Zakon o zaštiti na radu federacije BIH

Službene novine Federacije BiH, broj 79/20 Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim     UKAZ […]

ZAŠTO MI?

Prije svega jer radimo profesionalno i odgovorno.

Naš cilj je da što lakše zaštite i ostvarite svoja prava i interese.

S tim u vezi pružamo pravne savjete i usluge u cilju što efikasnijeg i povoljnjijeg ostvarivanja vaših prava i interesa.

Za razliku od advokata/odvjetnika ne zastupamo stranke pred sudom, već na osnovu savjesne i detaljne analize Vašeg slučaja, pružamo savjete u vezi opravdanosti pokretanja sudskog postupka, tj. postoji li šansa za uspjeh u sporu ili ne.