O nama

Šta obuhvata pravno savjetovanje:

 • Opće pravne informacije
 • Savjetovanje u pokrenutim postupcima pred nadležnim organima
 • Pravna pomoć u izvansudskom (mirnom) rješavanja sporova
 • Savjetovanje prilikom sastavljanja podnesaka
 • Preventivni mehanizmi analiziranja dokumentacije kako bi se sprijećili budući sporovi
 • Zaštita prava (dobili ste informaciju da Vam prijeti premještaj na drugo radno mjesto ili otkaz i sl.)
 • Savjetovanje priilkom zaključivanja ugovora– niste sigurni da ugovori koje ste pripremili ili dobili od poslovnih partnera u potpunosti štite Vaše interese
 • Sačinjavanje ugovora
 • Zaštita prava iz radnog odnosa prije pokretanja sudskog postupka
 • Savjetovanje u oblasti nekretnina i druga pravna pitanja vezana za stvarno pravo kao što su vlasništvo, pravo građenja, posjed, legalizacija itd.
 • Pored navedenog pružamo pravne savjete i iz drugih oblasti

Također savjetovanjem i pružanjem usluga nudimo pravnu zaštitu za pravne osobe, ugovaranjem pravne zaštite na kraći ili duži vremenski period, kako bi se sprječili mogući sporovi koji mogu biti posljedica nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja pravnih propisa prilikom poslovanja.

Upravni postupak je skup pravnih pravila po kojima postupaju organi uprave (na državnom, federalnom, kantonalnom, općinskom i gradskom nivou) i institucije koje vrše javna ovlaštenja kada rješavaju o pravima, obavezama i pravnim interesima građana, i drugih subjekata u pojedinim upravnim stvarima.

Stvarna prava su: pravo vlasništva, pravo građenja, založno pravo, zemljišni dug, pravo

stvarne i lične služnosti i pravo stvarnog tereta.

Pravo vlasništva i druga stvarna prava mogu se protiv vlasnikove volje oduzeti ili ograničiti samo u javnom interesu i pod uvjetima predviđenim zakonom u skladu s principima međunarodnog prava.

Pogledaj više

Radno pravo je sistem pravnih pravila kojima se uređuju radni odnosi.

Zakon o radu predstavlja temeljni propis kojim se uređuje područje radnih odnosa, odnosno ljudskih prava na radu i vezi rada, i to općeg režima radnih odnosa koji se vezuje za ugovor o radu.

Pogledaj više