ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

Odbijaju se kao neosnovane apelacije IP „Krivaja“ d.o.o.
Zavidovići u stečaju i Razvojne banke Federacije Bosne i
Hercegovine podnesena protiv Presude Vrhovnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine broj 43 0 Ps 132192 17 Rev od 18. decembra
2018. godine, Presude Kantonalnog suda u Zenici broj 43 0 Ps 132192
17 Pž od 16. oktobra 2017. godine i Presude Općinskog suda u Zenici
broj 43 0 Ps 132192 16 Ps od 5. jula 2017. godine.

OBRAZLOŽENJE

I. Uvod

1. IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići u stečaju (u daljnjem tekstu: prvoapelant ili apelanti) iz
Zavidovića, kojeg zastupa Osman Mulahalilović, advokat iz Brčkog, podnio je 15. marta 2019.
godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv
Presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj
43 0 Ps 132192 17 Rev od 18. decembra 2018. godine. Apelacija je zavedena pod poslovnim
brojem AP-1228/19.

2. Prvoapelant je, zastupan po Zijadu Šušiću, advokatu iz Sarajeva, podnio 20. marta 2019. godine
novu apelaciju Ustavnom sudu protiv Presude Vrhovnog suda broj 43 0 Ps 132192 17 Rev od
18. decembra 2018. godine, Presude Kantonalnog suda u Zenici (u daljnjem tekstu: Kantonalni
sud) broj 43 0 Ps 132192 17 Pž od 16. oktobra 2017. godine i Presude Općinskog suda u Zenici
(u daljnjem tekstu: Općinski sud) broj 43 0 Ps 132192 16 Ps od 5. jula 2017. godine. Predmetna
apelacija je zavedena pod poslovnim brojem AP-1262/19.

3. Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: drugoapelantica ili
apelanti) sa sjedištem u Sarajevu, koju zastupa Nedim Ademović, advokat iz Sarajeva, podnijela
je 22. marta 2019. godine apelaciju Ustavnom sudu protiv Presude Vrhovnog suda broj 43 0 Ps
132192 17 Rev od 18. decembra 2018. godine. Predmetna apelacija je registrovana pod
poslovnim brojem AP-1342/19.

 

Cijeli dokument u PDF formatu mozete skinuti OVDJE