Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Velikom vijeću, u predmetu broj AP-809/19, rješavajući
apelaciju „Veritas Automotive“ d.o.o. Sarajevo, na osnovu člana VI/3.b) Ustava Bosne i
Hercegovine, člana 57. stav (2) tačka b), člana 59. st. (1) i (2) i člana 62. stav (1) Pravila Ustavnog
suda Bosne i Hercegovine – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14),
u sastavu:

Zlatko M. Knežević, predsjednik
Mato Tadić, potpredsjednik
Mirsad Ćeman, potpredsjednik
Valerija Galić, sutkinja
Miodrag Simović, sudija
Seada Palavrić, sutkinja

na sjednici održanoj 10. novembra 2020. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

Usvaja se apelacija „Veritas Automotive“ d.o.o. Sarajevo.
Utvrđuje se povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e)
Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za
zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Ukida se rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu broj 65 0 Pr
693371 18 Pžp od 20. decembra 2018. godine.
Predmet se vraća Kantonalnom sudu u Sarajevu koji je dužan da
po hitnom postupku donese novu odluku, u skladu sa članom II/3.e)
Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Evropske konvencije
za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

 

Cijeli dokument u PDF formatu mozete skinuti OVDJE