Omogućavanje iznošenja odbrane radnika

 

Član 101.

 

Ako poslodavac otkazuje ugovor o radu zbog ponašanja ili rada radnika, obavezan je omogućiti radniku da se izjasni o elementima odgovornosti koja mu se stavlja na teret.

 

_______________

 

 

Radniku se mora pružiti mogućnost da  iznese svoju odbranu, svoje razloge i viđenje situacije i da se izjasni o svim elementima odgovornosti koji mu se stavljaju na teret.

 

 

Radnik ima pravo i obavezu odazvati se pozivu poslodavca na iznošenje odbrane, a ukoliko se tome pozivu bez opravdanog razloga ne odazove, smatra se da je poslodavac zakonskoj obavezi udovoljio samim činom pozivanja radnika da svoju odbranu iznese.

 

Propust davanja mogućnosti za iznošenje odbrane radniku ima za posljedicu nezakonitost odluke poslodavca i to u cijelosti. Iz navedenog se vidi važnost davanja mogućnosti za iznošenje odbrane radniku, za razliku od situacije kada radnik na zahtijev poslodavca prestane sa radom prije isteka propisanog otkaznog roka, kada je poslodavac obavezan na isplatu naknade plaće i priznanje svih ostalih prava kao da je radio do isteka otkaznog roka, ali ova nepravilnost ne može čitavu odluku o otkazu učiniti nezakonitom već samo dio koji se odnosi na otkazni rok.

 

 

Član 90. Zakona o rad

PRAVO ZAPOSLENIKA NA ODBRANU PROPISANO ODREDBOM ĈLANA 90. ZAKONA O RADU, PREDSTAVLJA FORMALNO-PRAVNI USLOV OTKAZA UGOVORA O RADU, PA SVAKO OGRANIĈENJE PRAVA NA ODBRANU IMA SUŠTINSKI ZNAĈAJ ZA OCJENU ZAKONITOSTI UGOVORA O RADU.

UKOLIKO TO PRAVO NIJE POŠTOVANO, TAJ PROPUST POSLODAVCA, U

PRAVILU, VODI POVREDI PRAVA ZAPOSLENIKA I NEZAKONITOSTI OTKAZA.

(Rješenje Vrhovnog suda FBiH, broj: 070-0-Rev-07-000708 od 15.04.2008. godine)

 

 

Svojevrsni garant za pravilno postupanje poslodavca predstavlja i kaznena odredba zakona. Naime ukoliko postupi suprotno članu 101. ZOR-a poslodavac odgovara i prekršajno.

 

Odredbom člana 171. stav (1) tačka 58) Zakona o radu propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit za prekršaj poslodavac -pravno lice ako ne omogući radniku da se izjasni o elementima odgovornosti koja mu se stavlja na teret (član 101.)

Ako je prekršaj iz stava 1. ovog člana učinjen prema maloljetnom radniku najniži i najviši iznos novčane kazne uvećava se dvostruko.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se poslodavac – fizičko lice novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice kod poslodavca koji je pravno lice, novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.