Teret dokazivanja

 

Član 102.

U slučaju spora zbog otkaza ugovora o radu, na poslodavcu je teret dokazivanja postojanja opravdanog razloga za otkaz ugovora o radu u smislu člana 96. stav 1. tač. a. i b. i člana 97. st. 1. i 2. ovog zakona.

 

_______________

 

Teret dokazivanja postojanja opravdanog razloga za otkaz ugovora o radu  zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga ili nemogućnosti radnika da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa je na poslodavcu.

 

Također na poslodavcu je teret dokazivanja postojanja opravdanog razloga za otkaz ugovora o radu  zbog težeg prijestupa ili teže povrede radnih obaveza iz ugovora o radu, koji su takve prirode da ne bi bilo osnovano očekivati od poslodavca da nastavi radni odnos ili u slučaju ponovljenih lakših prijestupa ili lakših povreda radnih obaveza iz ugovora o radu.

 

U sudskom postupku teret dokazivanja skrivljenog ponašanja, odnosno povrede obaveze radnika te njihovog utjecaja na poduzeće, snosi poslodavac. Poslodavac će morati dokazati i one okolnosti na koje se kao bitne radnik pozvao u postupku, a koje opravdavaju takvo ponašanje radnika. Poslodavac ima i teret dokazivanja opravdanosti opomene i da je učinjena u propisanom obliku. Također, mora dokazati da je radnika opomenuo na opasnost po sigurnost i sadržaj radnog odnosa zbog nekog nedostatka u činidbi rada ili da iznimno nije bilo potrebe opomenuti radnika. On mora dokazati i protupravnost povrede obveze, pri čemu treba detaljno opisati vrijeme, predmet, kao i djelovanje povrede na poduzeće. U vezi s pitanjem dokazivanja radnikova ponašanja kojim krši neku obavezu, te sve raširenijim korištenjem tehničkih sredstava nadzora radnika, primjerice videokamera, nameće se i problem valjanosti takvih dokaznih sredstava, odnosno zadiranja u opća ljudska prava.

 

 

U sporu o dopuštenosti vanrednog otkaza teret dokazivanja postojanja važnog razloga za otkaz je na onoj ugovornoj strani koja je vanredno otkazala ugovor o radu, tj. u u slučaju iz ovog člana na poslodavcu. Poslodavac mora dokazati da je otkaz izrečen u okviru prekluzivnog roka, pa dokazuje trenutak i način saznanja postojanja važnog razloga. Smatra se da su to okolnosti koje su u njezinom području kontrole. Prilikom dokazivanja činjenica na koje se u odluci o otkazu pozvala, strana koja otkazuje mora dokazati da je takva povreda predviđena Pravilnikom o radu kao povreda radne obaveze ili da je takva povreda prikladna biti važan razlog vanrednog otkaza, što uključuje i dokazivanje onih činjenica koje isključuju oslobađajuće razloge na suprotnoj strani. Na strani koja otkazuje jest i teret dokazivanja da je nastavak radnog odnosa neprihvaljiv.

 

_______________

 

Sudska praksa

 

 

Ako poslodavac otkazuje ugovor o radu, a za valjanost otkaza se traži postojanje opravdanog razloga, on mora dokazati postojanje opravdanoga razloga za otkaz, a svoju odluku o otkazu mora pisano obrazložiti.

 

Broj presude: Revr-977/12-2, od 21. svibnja 2013.

 

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

 

Sažetak:

 

U ovom slučaju Odluka o otkazu nije dovoljno konkretizirana u odnosu na vrstu počinjene povrede, ali je iz cijelog postupka jasno da je tuženik postupao po prijavama koje je protiv tužitelja podnijela voditeljica odsjeka glume, odnosno da je tužiteljev ugovor o radu otkazan upravo zbog povreda koje mu se stavljaju na teret u navedenim prijavama. S obzirom na to da tužitelj tvrdi da nije počinio nikakve povrede obveza iz radnog odnosa, sudovi su pravilno pošli od shvaćanja da je tuženik mogao i u parnici određeno navesti o kojim se povredama radi. A time što je prema citiranoj odredbi ZR-a na tuženiku kao poslodavcu bio teret dokaza da su povrede doista i učinjene.

 

 

 

–           Teret dokazivanja u radnom pravu Njemačke

U sporu o dopuštenosti otkaza na poslodavcu je teret dokazivanja činjenica koje su pretpostavka postojanja poslovne potrebe, odnosno razloga za otkaz. Na temelju takvih

činjenica sud utvrđuje je li u trenutku započinjanja otkaznog roka nepobitno da će potreba za radom otpuštenog radnika prestati do proteka tog roka. Poslodavac zato treba dokazati na kojim je razlozima utemeljio svoju poduzetničku odluku i kako odluka djeluje na brojčano stanje radnika u poduzeću.

Kada se poziva na razloge izvan poduzeća, poslodavac ih mora detaljno obrazložiti, čime istovremeno obrazlaže i svoj poduzetnički koncept. Prema stajalištu BAG-a nije dovoljno pozivanje na ‘nedostatak posla’, ‘pad prodaje’, ‘gubitke’ jer to nije dostatno za otpuštanje radnika. Kada je riječ o odluci zbog unutarnjih razloga, mora obrazložiti način na koji se ona odražava u poduzeću, primjerice, kako će preostali radnici obavljati potreban rad bez da im se nametnu dodatne obveze rada. Poslodavcu je, u pravilu, lakše dokazivati svoju odluku pozivanjem na razloge izvan pogona, nego razloge unutar pogona. Poslodavac ne mora obrazlagati svrhovitost svoje odluke. Na radniku je pobijanje odluke i teret dokazivanja da je odluka neodgovarajuća, nerazumna i samovoljna.

Poslovno uvjetovani otkaz opravdan je samo ako poslodavac nije bio u mogućnosti zaposliti radnika koji je višak na „drugim poslovima“. Obaveza poslodavca da prije otkaza pokuša radniku osigurati drugi posao u skladu je s načelom ultima ratio, a za razliku od drugih, blažih mjera, izričito je propisana zakonom.