Saglasnost za otkaz sindikalnom povjereniku

 

Član 103.

(1) Sindikalnom povjereniku za vrijeme obavljanja njegove dužnosti i šest mjeseci nakon prestanka obavljanja te dužnosti, poslodavac, bez prethodne saglasnosti federalnog ministarstva nadležnog za rad, ne može:

  1. otkazati ugovor o radu, ili
  2. na drugi način ga staviti u nepovoljniji položaj u odnosu na radno mjesto prije nego što je imenovan na funkciju sindikalnog povjerenika.

(2) Sindikalnim povjerenikom u smislu stava 1. ovog člana smatra se radnik koji je ovlašteni predstavnik sindikata organiziranog kod poslodavca u skladu sa propisima o organiziranju i djelovanju sindikata.

(3) Ukoliko nadležno ministarstvo uskrati saglasnost iz stava 1. ovog člana, poslodavac može u roku od 30 dana od dana dostave takve odluke zatražiti da saglasnost zamijeni sudska odluka.

 

_______________

 

 

Sindikalnom povjereniku zbog razloga koji su navedeni u prethodnim članovima poslodavac može otkazati ugovor o radu, ali se pritom mora pridržavati posebnih uslova predviđenih članom 103. Zakona o radu.

 

S tim u vezi sindikalnom povjereniku za vrijeme obavljanja njegove dužnosti i šest mjeseci nakon prestanka obavljanja te dužnosti, poslodavac, bez prethodne saglasnosti federalnog ministarstva nadležnog za rad, ne može:

  1. otkazati ugovor o radu, ili
  2. na drugi način ga staviti u nepovoljniji položaj u odnosu na radno mjesto prije nego što je imenovan na funkciju sindikalnog povjerenika.

 

 

Sindikalni povjerenik mora imati sigurnost da neće dobiti otkaz niti na drugi način biti stavljen u nepovoljniji položaj od drugih radnika iz razloga jer se zauzimao za radnike, pregovarao s poslodavcem odnosno na zakonit način sindikalno djelovao.

 

Također ova odredbe ima za cilj i zaštitu poslodavca od neosnovanih optužbi kako radniku daje otkaz ili od eventualnih optužbi da ga stavlja u nepovoljniji položaj iz razloga jer je sindikalni povjerenik.

 

Ukoliko nadležno ministarstvo uskrati saglasnost poslodavac može u roku od 30 dana od dana dostave takve odluke zatražiti da saglasnost zamijeni sudska odluka.

 

__________________

 

Sudska praksa

 

Član 93. Zakona o radu

OTKAZ UGOVORA O RADU SINDIKALNOM POVJERENIKU DOPUŠTEN JE SAMO UZ OBAVEZU SUODLUČIVANJA SA FEDERALNIM MINISTARSTVOM NADLEŽNIM ZA RAD, JER BEZ SAGLASNOSTI NAVEDENOG MINISTARSTVA NIJE MOGUĆE OTKAZATI UGOVOR O RADU SINDIKALNOM POVJERENIKU ZA VRIJEME OBAVLJANJA NJEGOVE DUŽNOSTI KAO I 6 MJESECI NAKON OBAVLJANJA TE DUŽNOSTI.

Iz obrazloženja

Cilj ove zaštite je da se sindikalnom povjereniku omogući nesmetano sindikalno djelovanje, jer on mora imati sigurnost da neće dobiti otkaz ili na drugi način biti stavljen u nepovoljniji položaj od drugih zaposlenika iz razloga što se zauzimao za zaposlenike, pregovarao sa poslodavcem odnosno na drugi zakonit način sindikalno djelovao. Pravni osnov za ovakvu zaštitu nalazi se u Konvenciji Međunarodne organizacije rada broj 135 o zaštiti i olakšicama koje se daju radničkim predstavnicima. Sindikalnom povjereniku navedena zaštita pripada ne samo za slučaj otkaza već i za slučaj svakog drugog stavljanja u nepovoljniji položaj u odnosu na druge zaposlenike, pa tako i u slučaju njegovog rasporeda na drugo radno mjesto, jer se samo na taj način omogućava njegova efektivna zaštita od šikanoznog postupanja poslodavca.

Međutim, ovu zaštitu može uživati samo onaj povjerenik o čijem je imenovanju sindikat

obavijestio poslodavca. Kod malih sindikata, koji djeluju samo kod jednog poslodavca, kako je to slučaj u ovoj pravnoj stvari, uobičajeno je da je sindikalni povjerenik ujedno i predsjednik sindikata.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 63 0 Rs 006467 11 Rev

od 06.11.2012. godine)