Iz sudske prakse R. Hrvatske

 

Isplata razlike plaće

(Čl. 7. Zakona o radu – «Narodne novine», br. 38/95, 54/95, 65/95, 102/98,17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03, 137/04 i 68/05; Čl. 80. Zakona o državnim službenicima –„Narodne novine“, br. 92/05, 107/07)

 

Državni službenik ima pravo na isplatu razlike plaće za radno mjesto na kojem je trebao raditi temeljem ugovora o radu i plaće predviđene za radno mjesto na kojem je faktički radio temeljem usmenog naloga pretpostavljenog.

„Udovoljivši zahtjevu tužitelja radi isplate razlike između plaće za radno mjesto na kojem je trebao raditi temeljem ugovora o radu i plaće predviđene za radno mjesto na kojemu tužitelj jest faktički radio u prijepornom razdoblju temeljem usmenog naloga svog pretpostavljenog, prvostupanjski sud svoju odluku temelji na slijedećim, u dokaznom postupku utvrđenim činjenicama koje su između parničnih stranaka i nesporne: – da je tužitelj sa danom 03. svibnja 2001.g. raspoređen na radno mjesto pomoćnika voditelja smjene Operativno-komunikacijskog centra (dalje: OKC) Policijske uprave V., – da je tužitelju istoga dana, dakle 3. svibnja 2001.g. izdano i rješenje o plaći za radno mjesto na koje je raspoređen, – da je tužitelj međutim od 01. siječnja 2006. g. nadalje radio na radnom mjestu šefa smjene Operativnog dežurstva Policijske postaje V. na koje poslove je premješten usmenim nalogom, – da tužitelj ima srednju stručnu spremu. Na temelju iznesenih činjenica, a primjenom odredbe čl. 7. Zakona o radu (dalje: ZR – NN 137/04 – pročišćeni tekst) prvostupanjski sud utvrđuje da radnik ima pravo primiti plaću za obavljeni rad pri čemu sukladno odredbi čl. 80. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05, 107/07) državni službenik može biti premješten sukladno potrebi službe na određeno vrijeme, a privremeno najduže 6 mjeseci odnosno do povratka odsutnog službenika kojeg premješteni službenik zamjenjuje no svakako premješteni službenik ima pravo na plaću koja je za njega povoljnija. Prigovor tužene da nema suštinske razlike između radnog mjesta šefa smjene jer pomoćnik zamjenjuje šefa u vrijeme odsutnosti, kao i prigovor da tužitelj nema propisanu stručnu smjenu za radno mjesto šefa smjene (ima SSS) prvostupanjski sud je otklonio pozivom na Uredbu o dopuni uredbe o uvjetima za stjecanje zvanja, promaknuća i rasporeda na radna mjesta policijskih službenika kojom je u čl. 1. propisano da kada to iziskuju naročite potrebe službe, policijski službenik može biti privremeno, a najduže na vrijeme od 4 godina od dana stupanja na snagu cit. Uredbe biti raspoređen na radno mjesto za koje je propisana za jedan stupanj viša stručna sprema od stručne spreme koju premješteni radnik posjeduje (NN 39/01, 8/06). S druge strane prvostupanjski sud zaključuje da bi pod pretpostavkom istinitosti tvrdnje tužene da nema razlike između poslova  šefa smjene i njegova punomoćnika – bilo nepotrebno uopće predviđati i propisivati Pravilnikom o unutarnjem redu dva radna mjesta, već bi bilo dovoljno za jedno radno mjesto predvidjeti više izvršitelja što u konkretnom slučaju međutim nije učinjeno, već postoje dva zasebna radna mjesta. Obzirom na prednja utvrđenja, prvostupanjski sud zauzima stajalište da tužitelju sukladno odredbama čl. 7. ZR-a i čl. 80. st. 3. Zakona o državnim službenicima nedvojbeno pripada plaća radnog mjesta na kojemu je faktički radio pa mu sukladno obračunu kojeg je u spis dostavila tužena dosuđuje zatraženu razliku između radnog mjesta na koje je raspoređen i za koje je primao plaću u odnosu na poslove radnog mjesta koje je faktički obavljao, dakako u bruto iznosu.“

Županijski sud u Varaždinu, Gž. 592/09-2 od 09.VI.2009. godine.