Privremeni raspored radnika na drugo radno mjesto

 

Član 108.

 

(1) U hitnim slučajevima (zamjena iznenada odsutnog radnika, iznenadno povećanje obima posla, sprječavanje nastanka veće štete, kvar na postrojenjima, elementarne nepogode i sl.) poslodavac može donijeti jednostranu odluku o rasporedu radnika na drugo radno mjesto, a najduže do 60 dana u toku jedne kalendarske godine.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, plaća radnika i druge naknade se obračunavaju kao da je radio na radnom mjestu za koje ima zaključen ugovor o radu.

(3) Zahtjev za zaštitu prava, podnesen protiv odluke iz stava 1. ovog člana ne odlaže njeno izvršenje.

 

 

____________________________

 

 

 

U hitnim slučajevima (zamjena iznenada odsutnog radnika, iznenadno povećanje obima posla, sprječavanje nastanka veće štete, kvar na postrojenjima, elementarne nepogode i sl.) poslodavac može donijeti jednostranu odluku o rasporedu radnika na drugo radno mjesto, a najduže do 60 dana u toku jedne kalendarske godine (st.1).

Kao što se vidi poslodavac može samo izuzetno u hitnim slučajevima donijeti jednostranu odluku o rasporedu radnika na drugo radno mjesto. Raspored radnika na drugo radno mjesto može trajati najduže do 60 dana u toku jedne kalendarske godine, što je dovoljno dug period da se spriječe eventualne štetne posljedice ili ukoliko su štetne posljedice već nastupile, da se umanje.

Zakonom su kao primjer pobrajani pojedini hitni slučajevi kao što je zamjena iznenada odsutnog radnika, iznenadno povećanje obima posla, sprječavanje nastanka veće štete, kvar na postrojenjima, elementarne nepogode. Pored navedenih hitnih slučajeva pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu mogu se utvrditi i propisati i drugi hitni slučajevi.

 

Ukoliko radnik odbije da  postupi po odluci poslodavca o rasporedu radnika na drugo radno mjesto čini povredu radne discipline i to težu povredu zbog koje se može otkazati ugovor o radu.

 

U hitnim slučajevima, plaća radnika i druge naknade se obračunavaju kao da je radio na radnom mjestu za koje ima zaključen ugovor o radu (st.2).

 

Zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa, podnesen protiv odluke iz stava 1. ovog člana ne odlaže njeno izvršenje s obzriom da se radi o vanrednim okolnostima kada je potrebno promptno djelovati (st. 3.).

 

Cilj ove odredbe je da se spriječi zloubotreba od strane poslodavca s obzirom da raspored radnika na drugo radno mjesto može trajati najduže do 60 dana u toku jedne kalendarske godine, a radniku se garantuje plaća kao da je radio na radnom mjestu za koje ima zaključen ugovor o radu.

 

 

 

Ukoliko postupi suprotno članu 108. stav 1. ZOR-a poslodavac odgovara i prekršajno.

Naime odredbom člana 171. stav (1) tačka 61) Zakona o radu propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit za prekršaj poslodavac -pravno lice ako u hitnim slučajevima rasporedi radnika na drugo radno mjesto u trajanju dužem od 60 dana u toku jedne kalendarske godine.

 

 

Također ukoliko postupi suprotno članu 108. stav 2. ZOR-a poslodavac odgovara prekršajno.

Naime odredbom člana 171. stav (1) tačka 62) Zakona o radu propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit za prekršaj poslodavac -pravno lice ako obračuna radniku plaću i druge naknade suprotno članu 108. stav 2. ovog zakona.

 

 

Ako je prekršaj iz stava 1. ovog člana učinjen prema maloljetnom radniku najniži i najviši iznos novčane kazne uvećava se dvostruko.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se poslodavac – fizičko lice novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice kod poslodavca koji je pravno lice, novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.