Program zbrinjavanja viška radnika

 

Član 109.

 

Poslodavac koji zapošljava više od 30 radnika, a koji u periodu od naredna tri mjeseca ima namjeru da zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga otkaže ugovor o radu najmanje petorici radnika, dužan je da se konsultira sa vijećem zaposlenika i sindikatom.

 

____________________________

 

 

Ukoliko poslodavac koji zapošljava više od 30 radnika, u periodu od naredna tri mjeseca ima namjeru da zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga otkaže ugovor o radu najmanje petorici radnika, dužan je da se konsultira sa vijećem zaposlenika i sindikatom.

Dakle cijeli postupak je potrebno provesti u okviru od tri mjeseca.

Također ova odredba se primjenjuje i u slučaju otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu ukoliko su ispunjeni predviđeni uslovi tj. ako poslodavac zapošljava više od 30 radnika i ako otkazuje ugovor o radu najmanje petorici radnika.

 

Ovom odredbom žele se ublažiti posljedice otkaza do kojih dolazi zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga, tj. radi se o poslovno uvjetovanom otkazu. Poslodavac u ovom slučaju mora donijeti program zbrinjavanja viška radnika, nakon čega slijede konsultacije sa sindikatom ili vijećem radnika. Obaveza konsultiranja zasniva se na aktu u pisanoj formi u kojem se između ostalog moraju predvidjeti mjere za koje poslodavac smatra da se pomoću njih mogu izbjeći neki ili svi predviđeni otkazi, npr. raspoređivanje radnika na drugo radno mjesto kod istog poslodavca, prekvalifikacija gdje je to potrebno, privremeno skraćivanje radnog vremena, mjere za koje poslodavac smatra da se mogu poduzeti u cilju prekvalifikacije radnika radi zapošljavanja kod drugog poslodavca. Cilj je, dakle, da se obezbjedi što bolja zaštita radnika.

 

Ovom odredbom propisana je obaveza poslodavca da se konsultira sa vijećem zaposlenika i sindikatom, dok takva obaveza ne postoji ukoliko kod poslodavca nije formirano vijeće zaposlenika, i u slučaju nepostojanja sindikata.

 

Neformiranje vijeća zaposlenika ili sindikata ne može se pripisati u krivicu poslodavca, jer je to pravo radnika, a ne obaveza poslodavca.

 

Međutim zbog zaštite prava radnika i primjene načela in favorem laboris potrebno je da poslodavac i u slučaju kada nije formirano vijeće zaposlenika ili sindikat donese program zbrinjavanja viška radnika, jer se radi o veoma važnoj radnji, te da se konsultuje sa radnicima, da ih sasluša, eventualno uvaži i prihvati njihove prijedloge. S obzirom na važnost ove radnje potrebno je sačiniti i zapisnik u kojem će se konstatovati poduzete mjere. Program zbrinjavanja viška radnika preporučljivo je objaviti i na oglasnoj ploči, kao i sve druge važnije radnje ili odluke koje se donose.

 

Ukoliko postupi suprotno članu 109.. ZOR-a poslodavac odgovara i prekršajno.

Naime odredbom člana 171. stav (1) tačka 63) Zakona o radu propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit za prekršaj poslodavac -pravno lice ako se ne konsultira sa vijećem zaposlenika i sindikatom u skladu sa članom 109. ovog zakona

Ako je prekršaj iz stava 1. ovog člana učinjen prema maloljetnom radniku najniži i najviši iznos novčane kazne uvećava se dvostruko.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se poslodavac – fizičko lice novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice kod poslodavca koji je pravno lice, novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.