Izuzeci od zabrane diskriminacije

 

Član 11.

 

(1) Ne smatraju se diskriminacijom pravljenje razlike, isključenje ili davanje prvenstva u odnosu na određeni posao kada je priroda posla takva ili se posao obavlja pod takvim uvjetima da karakteristike povezane sa nekim od osnova iz člana 8. ovog zakona predstavljaju stvarni i odlučujući uvjet obavljanja posla, te da je svrha koja se time želi postići opravdana.

(2) Ne smatraju se diskriminacijom odredbe ovog zakona, kolektivnog ugovora i ugovora o radu koje se odnose na posebnu zaštitu određenih kategorija radnika u skladu sa zakonom.

 

_____________________________

 

 

Izuzeci od zabrane diskriminacije su kada je priroda posla takva ili se posao obavlja pod takvim uvjetima da karakteristike povezane sa nekim od osnova iz člana 8. ( npr. spol, zdravstveni status, porodične obaveze, starost, ili neko drugo lično svojstvo) predstavljaju stvarni i odlučujući uvjet obavljanja posla. Također svrha koja se time želi postići treba biti opravdana.

 

Izuzeci od zabrane diskriminacije odnose se na slučajeve kada je za obavljanje određenih poslova stvarni i određujući profesionalni zahtjev vezan za jedan od zabranjenih osnova.

Za određene poslove moguće je predvidjeti naprimjer:

  1. a) uslove koji su vezani za spol, te bi u takvom slučaju mogli navesti primjer operne pjevačice koja ima poseban glas, odnosno opernog pjevača, ili da se za rad sa ženama žrtvama nasilja u porodici traži samo žena psiholog;
  2. b) uslovi koji su vezani za fizičke mogućnosti kao što je ispunjavanje posebnih kriterija za specijalnu policiju ili obavljanje fizički zahtjevnih poslova
  3. c) uslove koji su vezani za dob kod utvrđivanja gornje ili donje granice za obavljanje

određenih poslova, kao što je, npr., utvrđivanje gornje dobne granice za obavljanje

fitnes trenera.

 

Da bi se izuzeci mogli opravdati, mora postojati opravdan cilj i odnos proporcionalnosti između konkretnog izuzetka i njegovog cilja. Granice i jednog i drugog elementa nisu uvijek tako jasne i zavisit će od činjenica konkretnog predmeta.

 

Dakle diskriminacijom se neće smatrati ono postupanje koje ima objektivno i razumno opravdanje i to u slučajevima kada se takvim postupanjem slijedi zakoniti cilj i kada su korištena sredstva opravdano proporcionalna cilju koji se nastoji ostvariti.

 

U belgijskom lingvističkom slučaju, Evropski sud utvrdio je ispitivanje opravdanosti za drugačije postupanje, te naglasio važnost kako objektivnih ciljeva tako i odnosa proporcionalnosti. U belgijskom lingvističkom slučaju, zakoniti cilj bila je efikasna provedba politike razvoja lingvističkog jedinstva dvaju velikih lingvističkih područja. Ispitivanje proporcionalnosti podrazumijeva i pitanje da li je šteta, koju je podnositelj zahtjeva pretrpio u svrhu zakonitog cilja, pretjerana. U tom slučaju Sud je utvrdio da propisi koje je Belgija usvojila u svrhu promicanja jezičnih regija mogu biti opravdani i ne utječu značajno na prava pojedinaca.

 

U predmetu D.H .i drugi protiv Republike Češke, Sud je smatrao da kada je „razlika u postupanju utemeljena na rasi, boji kože ili etničkom podrijetlu, pojam objektivnog ili razumnog opravdanja mora se tumačiti što je moguće preciznije.” Nadalje je naveo da opravdanje koje nudi vlada – da su učenici smješteni u posebne škole nakon testova koji su pokazali da imaju nižu intelektualnu sposobnost – nepouzdani s obzirom na kulturološku pristranu prirodu testova. Utvrdio je da “postoji opasnost da su testovi bili pristrani i da rezultati nisu analizirani u odnosu na posebnosti i posebne osobine romske djece koja su ih polagala. U tim okolnostima ti testovi ne mogu služiti kao opravdanje za pobijane razlike u postupanju.” Navedene presude su citirane i u slučaju Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine.

 

U stavu (2) ovog člana propisano je da se ne smatraju diskriminacijom odredbe ovog zakona, kolektivnog ugovora i ugovora o radu koje se odnose na posebnu zaštitu određenih kategorija radnika u skladu sa zakonom. U posebnu zaštitu određenih kategorija radnika u skladu sa zakonom ubrajaju se žene, maloljetnici, invalidi kod kojih je uzrok invalidnosti povreda na radu ili profesionalna bolest. Također pod posebnu zaštitu svrstavaju se radnici koji poslove obavljaju pod posebnim uvjetima za čije obavljanje se traže posebne zdravstvene sposobnosti, posebe tjelesne sposobnosti i životna dob, itd.