XII. OSTVARIVANJE PRAVA I OBAVEZA IZ RADNOG ODNOSA

Odlučivanje o pravima i obavezama iz radnog odnosa

 

Član 112.

(1) O pravima i obavezama radnika iz ugovora o radu odlučuje, u skladu sa ovim zakonom, kolektivnim ugovorom i drugim propisima, poslodavac ili drugo ovlašteno lice određeno statutom ili aktom o osnivanju.

(2) Ako je poslodavac fizičko lice može pisanom punomoći ovlastiti drugo poslovno sposobno punoljetno lice da ga zastupa u ostvarivanju prava i obaveza iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom.

 

________________________

 

 

O pravima i obavezama radnika iz ugovora o radu odlučuje poslodavac ili drugo ovlašeno lice, u skladu sa ovim zakonom, kolektivnim ugovorom i drugim propisima, kao što je pravilnik o radu.

 

O pravima i obavezama radnika iz ugovora o radu odlučuje poslodavac ili drugo ovlašteno lice određeno statutom  ili aktom o osnivanju. Statut je temeljni opći akt društva. Akt o osnivanju može biti ugovor o osnivanju društva koji zaključuju osnivači i odluka o osnivanju ukoliko društvo osniva samo jedan osnivač. Potrebno je istaći da zakonodavac putem zakona osniva pravna lice sa javnim ovlaštenjima. Pravno lice sa javnim ovlaštenjima može se osnovati i na temelju nižeg propisa, ali to ovlaštenje mora proizilaziti iz zakona.

 

Poslodavac kao fizičko lice, npr. obrtnik,  može pisanom punomoći ovlastiti drugo poslovno sposobno punoljetno lice da ga zastupa u ostvarivanju prava i obaveza iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom. Dakle, da bi drugo lice moglo zastupati i štiti prava i obaveze poslodavca iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom mora imati pisanu punomoć i mora biti poslovno sposobno punoljetno lice.

Preporuka je to lice bude diplomirani pravnik s obzirom da treba odlučivati o pravima i obavezama radnika, te donositi odluke.

 

Zaštita prava iz radnih odnosa podrazumjeva: 1) internu zaštitu unutar firme; 2) sudsku zaštitu; 3) vansudsku zaštitu u koju spada medijacija, mirenje, arbitraža; 4) upravnu zaštitu koja se ostvaruje preko inspekcije rada i 5) prekršajnu zaštitu.