Ostvarivanje pojedinačnih prava radnika

 

Član 113.

 

U ostvarivanju pojedinačnih prava iz radnog odnosa radnik može zahtijevati ostvarivanje tih prava kod poslodavca, pred nadležnim sudom i drugim organima, u skladu sa ovim zakonom.

 

________________________

 

 

Zaštitu pojedinačnih prava iz radnog odnosa radnik može ostvariti kod poslodavca u obimu koji to omogučava zakon o radu. Radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava zahtijevati od poslodavca ostvarivanje tog prava.

 

Ukoliko ne uspije sa zaštitom svojih prava kod poslodavca ili ukoliko smatra da i nakon provedenog postupka kod poslodavca nije ostvario zaštitu prava ima pravo da u daljem roku od 90 dana podnese tužbu pred nadležnim sudom.

 

Prije podnošenja tužbe radnik i poslodavac mogu se dogovoriti i o mirnom vansudskom rješavanju spora.

 

Također potrebno je istaći da poslodavac može, samo uz prethodnu saglasnost vijeća

zaposlenika odnosno sindikata, otkazati ugovor o radu radniku kod kojega postoji promijenjena radna sposobnost, ukoliko je kod poslodavca vijeće zaposlenika odnosno

sindikat formiran. Ukoliko vijeće zaposlenika odnosno sindikat uskrati saglasnost iz stava ovog člana rješavanje spora povjerava se arbitraži u skladu sa kolektivnim ugovorom i

pravilnikom o radu.

 

Drugi organ preko kojeg radnik može zahtjevati ostvarivanje pojedinačnih prava je nadležna inspekcija, posebno imajući u vidu kaznene odredbe ovog zakona.