Prenošenje ugovora o radu u slučaju promjene poslodavca

 

Član 117.

 

(1) U slučaju statusne promjene poslodavca, odnosno promjene poslodavca u skladu sa zakonom (spajanja, pripajanja, podjele, promjene oblika društva i dr.) ili u slučaju promjene vlasništva nad kapitalom poslodavca, svi ugovori o radu koji važe na dan promjene poslodavca, uz pisanu saglasnost radnika, prenose se na novog poslodavca

(poslodavac pravni sljednik).

(2) Radnik čiji se ugovor o radu prenese na način iz stava 1. ovog člana zadržava sva prava iz radnog odnosa koja je stekao do dana prenosa ugovora o radu.

(3) Poslodavac – pravni prethodnik dužan je o prenošenju ugovora o radu na poslodavca pravnog sljednika pisanim putem obavijestiti radnike čiji se ugovori o radu prenose.

_____________

 

 

U slučaju statusne promjene poslodavca, odnosno promjene poslodavca u skladu sa zakonom (spajanja, pripajanja, podjele, promjene oblika društva i dr.) ili u slučaju

promjene vlasništva nad kapitalom poslodavca, svi ugovori o radu koji važe na dan promjene poslodavca, uz pisanu saglasnost radnika, prenose se na novog poslodavca

(poslodavac pravni sljednik), st.1.

 

Iz navedenog proizlazi da postojeći ugovori o radu i dalje ostaju na snazi ako do prenošenje dolazi na temelju statusne promjene poslodavca, odnosno promjene poslodavca u skladu sa zakonom (spajanja, pripajanja, podjele, promjene oblika društva i dr.) ili u slučaju promjene vlasništva nad kapitalom poslodavca

Dakle svi ugovori o radu koji važe, uz pisanu saglasnost radnika, prenose se na novog poslodavca, te saglasno ovoj odredbi zatečenim radnicima se nedaju odmah novi ugovori o radu. Tek nakon donošenja novog Pravilnika o radu u kojem se utvrđuje sistematizacija radnih mjesta novi poslodavac pravni sljednik će radnicima ponuditi nove ugovore o radu.

 

Radnik čiji se ugovor o radu prenese na način iz stava 1. ovog člana zadržava sva prava iz radnog odnosa koja je stekao do dana prenosa ugovora o radu (st.2 ).

 

Zaštitna funkcija ove zakonske odredbe vidljiva je u činjenici da se statusne promjene odnosno promjene poslodavca ne smatraju opravdanim razlogom za otkaz ugovora o radu. Također radnici zadržavaju stečena prava u vezi s radnim odnosom kod prijašnjeg poslodavca, tj. prenose se i sva prava i obveze prema radnicima u prijašnjem obliku i opsegu.

 

Poslodavac – pravni prethodnik dužan je o prenošenju ugovora o radu na poslodavca pravnog sljednika pisanim putem obavijestiti radnike čiji se ugovori o radu prenose (st. 3.)

 

Postoji obaveza poslodavca pravnog prethodnika da o prenošenju ugovora o radu na poslodavca pravnog sljednika radnike istinito i u potpunosti obavijesti o njihovim pravima.

 

Eventualni propust prijašnjeg poslodavca da to učini nema nikakav utjecaj na ostvarivanja prava radnika u odnosu na novog poslodavca. Međutim novi poslodavac u tom bi slučaju imao samo mogućnost regresnog namirenja za eventualno izvršene obveze prema prijašnjem poslodavcu.

 

 

Kao garant sigurnosti prava radnika prilikom statusne promjene poslodavca, odnosno promjene poslodavca i prenosa ugovora o radu na novog poslodavca predstavlja svakako i trenutno zakonsko rješenje iz člana 148. ovog zakona prema kojem se u slučaju promjene poslodavca iz člana 117. ovog zakona, na radnike se, do zaključivanja novog kolektivnog ugovora, nastavlja primjenjivati kolektivni ugovor koji se na njih primjenjivao u vrijeme promjene poslodavca.

 

 

Prema postojećoj bogatoj evropskoj praksi (npr. Odluka Europskog suda, predmet Spijkers, C-24/85.), kod prenosa poduzeća djelatnost zadržava svoj identitet, pri čemu aktivnost kojom se bavilo prethodno poduzeće mora biti de facto nastavljena ili preuzeta od novog poslodavca, s istim ili sličnim aktivnostima. U tom smislu potrebno je utvrditi jesu li ili nisu prenesena materijalna sredstva kao zgrade i pokretna imovina, vrijednost nematerijalnih sredstava, vrijeme prijenosa, da li je preuzeta većina radnika od strane novog poslodavca, da li su  preneseni kupci, kao i stepen sličnosti između aktivnosti prije i poslije prenosa. Svrha čitavog postupka je da se osigura kontinuitet radnih odnosa neovisno o bilo kakvoj promjeni vlasništva.

 

Potrebno je ipak naglasiti da svi navedeni pravni poslovi ne dovode nužno do zakonske obaveze prijenosa ugovora o radu pa tako primjerice ne dolazi do prenosa ugovora o radu ako novi poslodavac kupuje od prijašnjeg poslodavca samo pojedinu imovinu (npr. strojeve) bez obaveze nastavka djelatnosti, kod promjene vlasničkog udjela odnosno stjecanja udjela u privrednom društvu i sl.

 

Nedostatak ovog zakona je što ne postoji i izuzetak od pravila priznavanja kontinuiteta prava iz radnog odnosa u slučaju stečaja kada bi se prava koja se prenose na novog poslodavca mogla  umanjiti, u cilju zadržavanja određenog broja radnika, u skladu s posebnim propisom, sklopljenim kolektivnim ugovorom, odnosno sporazumom između vijeća zaposlenika i poslodavca. Također nedostatak je što i postupanje suprotno ovoj odredbi nije prekršajno sankcionisano.