Sudska praksa

Otkaz ugovora o radu – vijeće zaposlenika

63.

Član 67. Zakona o radu

VIJEĆE ZAPOSLENIKA, ODNOSNO SINDIKAT, PO ODREDBI ČLANA 67. ZAKONA O RADU IMA SVOJEVRSNO PRAVO SUODLUČIVANJA O PRESTANKU RADA ZAPOSLENIKA KOD KOJEG POSTOJI SMANJENA RADNA SPOSOBNOST.

 

Iz obrazloženja:

 

Odredbom člana 67. Zakona o radu je propisano da poslodavac može otkazati ugovor o radu zaposleniku kod kojeg postoji smanjena radna sposobnost samo onda kada prethodno dobije saglasnost vijeća zaposlenika, odnosno saglasnost sindikata ukoliko vijeće zaposlenika nije formirano (član 108. stav 2. Zakona o radu).

Pravilan je stav nižestepenih sudova da saglasnost koju ima u vidu odredba člana 67. Zakona o radu mora biti izričita, pri čemu su nižestepeni sudovi pravilno zaključili da se aktu Sindikalne podružnice od 08.11.2006. godine, imajući u vidu njegov sadržaj, ne može dati pravni značaj navedene saglasnosti, za koji zaključak su kroz obrazloženje svojih odluka dali potpune i pravilne razloge koje u svemu prihvata i ovaj sud, bez potrebe za njihovim ponavljanjem.

Vijeće zaposlenika, odnosno sindikat, po odredbi člana 67. Zakona o radu ima svojevrsno pravo suodlučivanja o prestanku rada zaposlenika kod kojeg postoji smanjena radna sposobnost, pa je pravno neutemeljen prigovor revidenta da su nižestepeni sudovi, pogrešnim tumačenjem odredbe člana 67. Zakona o radu, ingerencije za odlučivanje o otkazu prenijeli sa poslodavca na sindikat i na taj način, zbog opštepoznate solidarnosti sindikata sa zaposlenicima, onemogućili primjenu zakonskih odredaba o otkazu ugovora o radu.

Suprotno navedenom prigovoru revidenta, za slučaj da sindikat uskrati saglasnost na odluku o otkazu, rješenje spora se povjerava arbitraži (član 26. stav 3. Zakona o vijeću zaposlenika u vezi sa članom 108. stav 2. Zakona o radu), tako da stav sindikata ne može

jednostrano onemogućiti dalji postupak rješavanja spora između poslodavca i zaposlenika, kako to pogrešno rezonuje revident.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-08-000578 od

05.05.2009. godine)

 

 

Član 88. stav 1. Zakona o radu

Član 23. i član 26. Zakona o vijeću zaposlenika

 

PRETHODNU SAGLASNOST VIJEĆA ZAPOSLENIKA POSLODAVAC JE DUŽAN PRIBAVITI NE SAMO U SLUČAJU POSLOVNO UVJETOVANOG OTKAZA, VEĆ ZA   SLUČAJ   OTKAZA   ZBOG   ODGOVORNOSTI   ZAPOSLENIKA   ZA   TEŽI PRIJESTUP ILI ZA TEŽU POVREDU RADNIH OBAVEZA IZ UGOVORA O RADU.

 

Iz obrazloženja:

 

Tačna je konstatacija drugostepenog suda da se otkaz ugovora o radu zaposleniku zbog teže povrede radne dužnosti prosuđuje po odredbama Zakona o radu, pri čemu se opravdano poziva i na odredbu člana 37. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Službene novine FBiH broj 32/00) kojom je brisan član 92. Zakona o radu, koji je glasio:

„Ako poslodavac namjerava da otkaže ugovor o radu, u smislu ovog zakona, obavezan je da o tome pribavi mišljenje vijeća zaposlenika. Ako poslodavac nije pribavio mišljenje vijeća zaposlenika, odluka o otkazu ugovora o radu je ništava“.

Međutim, dana 25.07.2004. godine stupio je na snagu Zakon o vijeću zaposlenika, kojim je, kao lex specialis, između ostalog uređeno pitanje obaveze poslodavaca prema vijeću zaposlenika i u slučaju otkaza zaposleniku starijem od 55 godina. Pogrešan je stav drugostepenog suda da je obaveza pribavljanja mišljenja vijeća zaposlenika samo u slučaju otkaza ugovora o radu zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacionih razloga, budući da tako nešto ne proizilazi iz odredbe člana 26. stav 1. alineja 3. Zakona o vijeću zaposlenika, koja odredba ne razlikuje vrstu otkaza koji se daje zaposleniku, što podrazumijeva da je to imperativ poslodavcu kod svake vrste otkaza ugovora o radu.

Budući da jedno od osnovnih pravila pri tumačenju pravne norme podrazumijeva da u jednom pravnom poretku ne može biti protivrječnosti i da se sve norme istog pravnog poretka mogu pravilno tumačiti i razumjeti samo u uzajamnoj vezi, to se ova obaveza poslodavca u pravnom poretku treba tumačiti u vezi sa odredbama Zakona o radu kojim je uređen otkaz ugovora o radu bez obzira što je izmjenama tog zakona iz 2000. godine brisana odredbma o obavezi pribavljanja mišljenja vijeća zaposlenika.

U konkretnom slučaju pribavljanje mišljenja vijeća zaposlenika temeljem odredaba Zakona o vijeću zaposlenika odnosi se i na tužitelja kojem se otkazuje ugovor o radu iz člana 88. stav 1. Zakona o radu jer je tužitelj stariji od 55 godina, kraj nesporne činjenice da je rođen 22.06.1948. godine, a ugovor otkazan 12.07.2006. godine.

 

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 65 0 Rs 188329 11

Rev od 14.06.2012. godine)