Prijedlog za formiranje Vijeća zaposlenika

 

Član 120.

 

Vijeće zaposlenika formira se na prijedlog reprezentativnog sindikata ili najmanje 20% radnika zaposlenih kod poslodavca.

 

________________

 

 

Članom 3. Zakona o vijeću zaposlenika („Službene novine Federacije BiH“, 38/04) također je propisano da se vijeće zaposlenika formira na prijedlog sindikata ili najmanje 20% zaposlenika od ukupnog broja zaposlenih koji su u radnom odnosu kod poslodavca.

 

Broj članova vijeća zaposlenika utvrđuje se na osnovu broja zaposlenika kod poslodavca, s tim da vijeće zaposlenika ne može brojati manje od tri, a više od devet članova (čl. 3. ZOVS).

Pri izboru članova vijeća zaposlenika osigurava se ravnomjerna zastupljenost svih dijelova procesa rada, kao i odgovarajuća spolna, starosna, kvalifkaciona i druga zastupljenost zaposlenika (čl. 4. ZOVS).

Ako je poslovanje poslodavca organizirano u više organizacionih jedinica izvan sjedišta poslodavca, može se organizirati više vijeća zaposlenika, pod uvjetima utvrđenim u čl. 3. i 4. Zakona o vijeću zaposlenika. U slučaju iz stava 1. ovog člana formira se glavno vijeće zaposlenika koje se sastoji od predstavnika vijeća zaposlenika organizacionih jedinica. Sporazumom između poslodavca i vijeća zaposlenika organizacionih jedinica uređuju se sastav, ovlaštenja, kao i druga pitanja od značaja za rad glavnog vijeća zaposlenika (čl. 4. ZOVS).

 

Način i postupak formiranja vijeća zaposlenika, izbor i prestanak mandata članova vijeća zaposlenika, obaveze poslodavca prema vijeću zaposlenika, obaveze i ovlaštenja vijeća zaposlenika i rad vijeća zaposlenika uređuju se Zakonom o vijeću zaposlenika.

 

Vijeća zaposlenika imaju relativno male ovlasti suodlučivanja, ali Vijeće zaposlenika može sa poslodavcem zaključiti pisani sporazum o uređivanju određenih pitanja iz radnog odnosa, tj. proširiti svoja ovlaštenja.

 

Za reprezentativnost sindikata vidjeti odredbe 122-127. ovog zakona.