Uvjeti za reprezentativnost sindikata kantona

 

Član 126.

 

Ukoliko je sindikat kantona organizacioni dio sindikata iz čl. 124. i 125. ovog zakona smatra se da ispunjava uvjete iz člana 122. tač. a. i b.

 

________________

 

Odredbom člana 175. st. 2. Zakona o radu propisano je da će odredbe čl. 122. – 136. ovog zakona prestati da važe donošenjem posebnog propisa o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, a to je Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca..

 

Ukoliko je sindikat kantona organizacioni dio reprezentativnog sindikata za jedno ili više područja djelatnosti i sindikata za teritoriju Federacije smatra se da je registrovan kod nadležnog organa, u skladu sa zakonom i da se finansira pretežno iz članarina i drugih vlastitih izvora. Iako zakon o tome ne govori jedini uslov koji bi u ovom slučaju trebalo ispuniti je da sindikat kantona ima najmanje 30% članova od ukupnog broja zaposlenih u području djelatnosti (grani) na području kantona ili na teritoriji kantona.