Uvjeti za reprezentativnost udruženja poslodavaca

 

Član 128.

 

(1) Udruženje poslodavaca smatra se reprezentativnim:

  1. ako je upisano u registar u skladu sa zakonom;
  2. ako ima potreban broj članova;
  3. ako se finansira pretežno iz članarina i drugih vlastitih izvora.

(2) Reprezentativnim udruženjem poslodavaca u smislu stava 1. ovog člana smatra se udruženje poslodavaca čiji članovi zapošljavaju najmanje 20% od ukupnog broja zaposlenih u privredi na teritoriju Federacije, odnosno području kantona.

(3) Ako ni jedno udruženje poslodavaca ne ispunjava uvjet iz stava 2. ovog člana, reprezentativnim udruženjem poslodavaca smatra se udruženje čiji članovi zapošljavaju najveći broj zaposlenih u privredi na teritoriji Federacije, odnosno području kantona.

(4) Ukoliko je udruženje poslodavaca kantona organizacioni dio Udruženja poslodavaca Federacije, smatra se da ispunjava uvjete iz stava 1. ovog člana.

 

________________

 

 

Odredbom člana 175. st. 2. Zakona o radu propisano je da će odredbe čl. 122. – 136. ovog zakona prestati da važe donošenjem posebnog propisa o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, a to je Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

 

Udruženje poslodavaca osniva se na principu dobrovoljnog članstva i na načelu slobode udruživanja. Udruženje poslodavaca štiti i zastupa prava i interese svojih članova.  Jedan od najvažnijih ciljeva udruživanja i organizovanja poslodavaca je stvaranje uslova za povoljnije poslovno okruženje i uključenost u kreiranje poslovne politike i izgradnju kapaciteta.  Članovi udruženja konsultuju se sa predstavnicima vlasti o pitanjima koja su od zajedničkog interesa.

 

Udruženje poslodavaca smatra se reprezentativnim:

  1. ako je upisano u registar u skladu sa zakonom;
  2. ako ima potreban broj članova;
  3. ako se finansira pretežno iz članarina i drugih vlastitih izvora.

 

 

Reprezentativnim udruženjem poslodavaca u smislu stava 1. ovog člana smatra se udruženje poslodavaca čiji članovi zapošljavaju najmanje 20% od ukupnog broja zaposlenih u privredi na teritoriju Federacije, odnosno području kantona. Dakle udruženje poslodavac osniva se po teritorijalnom ili granskom principu. Udrženje poslodavaca pa granskom modelu osniva se za jednu ili više grana djelatnosti za teritoriji Federacije ili za područje kantona. Članovi udruženja poslodavaca po teritorijalnom modelu su svi poslodavci koje se bave bilo kojom privrednom djeltnosti na teritoriju Federacije, odnosno području kantona.

 

 

Imajući u vidu slobodu organizovanja udruženja poslodavaca može se desiti da od više poslodavaca ni jedan ne ispunjava uvjet reprezentativnosti. Ako ni jedno udruženje poslodavaca ne zapošljavaju najmanje 20% od ukupnog broja zaposlenih u privredi tj. ako ne ispunjava uvjet iz stava 2. ovog člana reprezentativnim udruženjem poslodavaca smatra se udruženje čiji članovi zapošljavaju najveći broj zaposlenih u privredi na teritoriji Federacije, odnosno području kantona.

 

 

Ukoliko je udruženje poslodavaca kantona organizacioni dio Udruženja poslodavaca Federacije, smatra se da ispunjava uvjete iz stava 1. ovog člana.