Postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata kod poslodavca

 

Član 129.

 

(1) Reprezentativnost sindikata kod poslodavca utvrđuje poslodavac na zahtjev sindikata koji djeluje kod poslodavca u prisustvu predstavnika zainteresiranih sindikata, u skladu

sa ovim zakonom.

(2) Uz zahtjev se podnose dokazi o ispunjavanju uvjeta reprezentativnosti utvrđenih u članu 122. ovog zakona i izjava lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje sindikata.

(3) Ukoliko je sindikat kod poslodavca dio sindikata registrovanog kod nadležnog organa u skladu sa zakonom, uz zahtjev za utvrđivanje reprezentativnosti podnosi rješenje o upisu tog sindikata u registar udruženja i potvrdu tog sindikata da je njegov sastavni dio.

(4) O zahtjevu iz stava 1. ovog člana poslodavac odlučuje rješenjem na osnovu podnesenih dokaza o ispunjavanju uvjeta reprezentativnosti, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(5) Ako poslodavac u roku iz stava 4. ovog člana ne utvrdi reprezentativnost sindikata ili ukoliko sindikat smatra da mu reprezentativnost nije utvrđena u skladu sa ovim zakonom, o reprezentativnosti sindikata kod poslodavca može, na zahtjev sindikata, da odlučuje federalno odnosno kantonalno ministarstvo nadležno za rad.

 

 

__________________

 

Odredbom člana 175. st. 2. Zakona o radu propisano je da će odredbe čl. 122. – 136. ovog zakona prestati da važe donošenjem posebnog propisa o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, tj. donošenjem  Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

 

 

Reprezentativnost sindikata kod poslodavca utvrđuje poslodavac na zahtjev sindikata koji djeluje kod poslodavca u prisustvu predstavnika zainteresiranih sindikata, u skladu sa ovim zakonom.

 

O zahtjevu iz stava 1. ovog člana poslodavac odlučuje rješenjem na osnovu podnesenih dokaza o ispunjavanju uvjeta reprezentativnosti, u roku od 15 dana od dana

podnošenja zahtjeva.

 

Uz zahtjev se podnose dokazi o ispunjavanju uvjeta reprezentativnosti utvrđenih u članu 122. ovog zakona i izjava lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje Sindikata.

 

Ukoliko je sindikat kod poslodavca dio sindikata registrovanog kod nadležnog organa u skladu sa zakonom, uz zahtjev za utvrđivanje reprezentativnosti podnosi rješenje o upisu tog sindikata u registar udruženja i potvrdu tog sindikata da je njegov sastavni dio.

 

Reprezentativnim sindikatom kod poslodavca smatra se sindikat u koji je učlanjeno najmanje 20% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih kod poslodavca.

 

Kao primjer može poslužiti Sindikat radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo u okviru kojeg, kao organizacioni dijelovi ovog sindikata, djeluju sljedeće osnovne sindikalne organizacije: JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, JU Opća bolnica „Prim. dr Abdulah Nakaš“, JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo, JU Zavod za bolesti ovisnosti, JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, JU Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju, JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Kantona Sarajevo, JU Zavod za zdravstvenu zaštitu uposlenika MUP-a Kantona Sarajevo, JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, JU Apoteke Sarajevo, JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH, Zavod za javno zdravstvo FbiH i Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo i JU Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo.

 

Ako poslodavac u roku iz stava 4. ovog člana ne utvrdi reprezentativnost sindikata ili ukoliko sindikat smatra da mu reprezentativnost nije utvrđena u skladu sa ovim zakonom, o reprezentativnosti sindikata kod poslodavca može, na zahtjev sindikata, da odlučuje federalno odnosno kantonalno ministarstvo nadležno za rad.