Postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca na teritoriji Federacije odnosno području kantona

 

Član 130.

 

(1) Reprezentativnost sindikata odnosno udruženja poslodavaca na teritoriji Federacije, odnosno području kantona, na zahtjev zainteresiranih strana utvrđuje federalno, odnosno

kantonalno ministarstvo nadležno za rad.

(2) Broj zaposlenih utvrđuje se na osnovu podataka nadležnih institucija, koje nadležno ministarstvo pribavlja službenim putem.

(3) Poslodavac je dužan da na zahtjev sindikata izda potvrdu o broju zaposlenih.

(4) Federalno, odnosno kantonalno ministarstvo nadležno za rad, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stava 1. ovog člana, donosi rješenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata, odnosno udruženja poslodavaca ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim zakonom.

(5) Protiv rješenja iz stava 4. ovog člana može se pokrenuti upravni spor

 

__________________

 

 

Odredbom člana 175. st. 2. Zakona o radu propisano je da će odredbe čl. 122. – 136. ovog zakona prestati da važe donošenjem posebnog propisa o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, tj. donošenjem  Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

 

Reprezentativnost sindikata odnosno udruženja poslodavaca na teritoriji Federacije, odnosno području kantona, na zahtjev zainteresiranih strana utvrđuje federalno, odnosno

kantonalno ministarstvo nadležno za rad, što zavisi od teritorije na kojoj se traži utvđivanje reprezentativnosti.

 

Broj zaposlenih utvrđuje se na osnovu podataka nadležnih institucija, koje nadležno ministarstvo pribavlja službenim putem.

 

Poslodavac je dužan da na zahtjev sindikata izda potvrdu o broju zaposlenih koja služi kao dokaz u postupku utvrđivanja broja zaposlenih

 

Ukoliko je zahtjev kompletan i ukoliko su uz njega podneseni svi potrebni dokazi federalno, odnosno kantonalno ministarstvo nadležno za rad, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stava 1. ovog člana, donosi rješenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata, odnosno udruženja poslodavaca ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim zakonom.

 

Budući da je ovo rješenje konačno protiv istog se može pokrenuti upravni spor. Rješenje iz stava 4. ovog člana je upravni akt. Tužba se podnosi kantonalnom sudu ukoliko je rješenje donijelo  kantonalno ministarstvo nadležno za rad ili Vrhovnom sudu Federacije BiH ukoliko je rješenje donijelo federalno ministarstvo nadležno za rad, kako je to regulisano Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije BiH.