Ovlaštenja reprezentativnog sindikata i udruženja poslodavaca

 

Član 131.

 

(1) Sindikat odnosno udruženje poslodavaca kome je utvrđena reprezentativnost u skladu sa ovim zakonom ima pravo:

  1. zastupati svoje članove pred poslodavcem, organima vlasti, udruženjima poslodavaca, drugim institucijama odnosno pravnim licima;
  2. kolektivno pregovarati i zaključivati kolektivne ugovore;
  3. učestvovati u bipartitnim i tripartitnim tijelima sastavljenim od predstavnika organa vlasti, udruženja poslodavaca i sindikata i
  4. na druga prava u skladu sa zakonom.

(2) Pravo zastupanja svojih članova pred poslodavcem imaju svi sindikati u skladu sa pravilima o organiziranju i djelovanju sindikata.

 

__________________

 

Odredbom člana 175. st. 2. Zakona o radu propisano je da će odredbe čl. 122. – 136. ovog zakona prestati da važe donošenjem posebnog propisa o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, tj. donošenjem  Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

 

Reprezentativni sindikat odnosno udruženje poslodavaca ima pravo:

  1. zastupati svoje članove pred poslodavcem, organima vlasti, udruženjima poslodavaca, drugim institucijama odnosno pravnim licima;
  2. kolektivno pregovarati i zaključivati kolektivne ugovore;
  3. učestvovati u bipartitnim i tripartitnim tijelima sastavljenim od predstavnika organa vlasti, udruženja poslodavaca i sindikata i
  4. na druga prava u skladu sa zakonom.

 

Pravo je sindikata da kolektivno pregovara radi uređivanja uslova i svih drugih pitanja koja se tiču zapošljavanja i života svojih članova, te da zaključuje kolektivne ugovore. Sindikat se stara o zaštiti radnika od antisindikalne diskriminacije kod zapošljavanja ili u toku rada. Pravo je radnika da se obrazuje i stručno osposobljava, te ima i druga prava u skladu sa zakonom. Pravo je sindikata da osniva ili da se pridružuju federacijama i konfederacijama i da se udružuju u međunarodne sindikalne organizacije.

 

Pravo zastupanja svojih članova pred poslodavcem imaju svi reprezentativni sindikati