Postupak preispitivanja reprezentativnosti sindikata kod poslodavca

 

Član 133.

 

(1) Zahtjev za preispitivanje reprezentativnosti sindikata osnovanog kod poslodavca, podnosi se poslodavcu kod kojeg je osnovan sindikat.

(2) U zahtjevu se navodi naziv sindikata, broj akta o registraciji, razlozi zbog kojih se zahtijeva preispitivanje reprezentativnosti i dokazi koji na to ukazuju.

(3) Poslodavac je dužan da u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva isti dostavi sindikatu čija reprezentativnost se preispituje.

(4) Sindikat je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 3. ovog člana dostavi poslodavcu dokaze o ispunjavanju uvjeta reprezentativnosti.

(5) Na odluku poslodavca o utvrđenoj reprezentativnosti može se uputiti žalba federalnom odnosno kantonalnom ministarstvu nadležnom za rad u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

 

_________________

 

Odredbom člana 175. st. 2. Zakona o radu propisano je da će odredbe čl. 122. – 136. ovog zakona prestati da važe donošenjem posebnog propisa o reprezentativnosti

sindikata i udruženja poslodavaca, tj. donošenjem  Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

 

Zahtjev za preispitivanje reprezentativnosti sindikata osnovanog kod poslodavca, podnosi se poslodavcu kod kojeg je osnovan sindikat. Iz prethodnog člana 132. ovog zakona se vidi ko može podnijeti ovaj zahtjev. To su sindikat i poslodavci, odnosno njihova udruženja.

U zahtjevu se navodi naziv sindikata, broj akta o registraciji, činjenice na kojima se zasniva zahtijev za preispitivanje reprezentativnosti i dokazi koji na to ukazuju.

Zahtjev za preispitivanje reprezentativnosti poslodavac je dužan da u roku od osam dana od dana prijema dostavi sindikatu čija reprezentativnost se preispituje.

Sindikat je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 3. ovog člana  dostavi poslodavcu dokaze o ispunjavanju uvjeta reprezentativnosti.

Na odluku poslodavca o utvrđenoj reprezentativnosti može se uputiti žalba federalnom odnosno kantonalnom ministarstvu nadležnom za rad. Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana prijema odluke. Žalba ima devolutivno i suspenzivno dejstvo jer će tek odluka federalnog odnosno kantonalnog ministarstva nadležnoog za rad biti konačna i izvršna.