Primjena Zakona o upravnom postupku

 

Član 135.

 

Na postupak u vezi sa utvrđivanjem reprezentativnosti sindikata odnosno udruženja poslodavaca koji nije uređen ovim zakonom shodno se primjenjuje Zakon o upravnom postupku.

 

_________________

 

Odredbom člana 175. st. 2. Zakona o radu propisano je da će odredbe čl. 122. – 136. ovog zakona prestati da važe donošenjem posebnog propisa o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, tj. donošenjem  Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

 

Na postupak u vezi sa utvrđivanjem reprezentativnosti sindikata odnosno udruženja poslodavaca koji nije posebno uređen ovim zakonom primjenjuje se Zakon o upravnom postupku.

 

Dakle ovom odredbom propisana je supsidijarna primjena Zakona o upravnom postupku Federacije BiH.