Objavljivanje rješenja o reprezentativnosti odnosno gubitku reprezentativnosti

 

Član 136.

 

Rješenje o reprezentativnosti i o gubitku reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca za teritoriju Federacije, objavljuje se u “Službenim novinama Federacije BiH”

 

_________________

 

Odredbom člana 175. st. 2. Zakona o radu propisano je da će odredbe čl. 122. – 136. ovog zakona prestati da važe donošenjem posebnog propisa o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, tj. donošenjem  Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

 

Protiv rješenja Federalnog, odnosno kantonalnog ministarstva nadležnog za rad  može se pokrenuti upravni spor, dok se na odluku poslodavca o utvrđenoj reprezentativnosti može uputiti žalba federalnom odnosno kantonalnom ministarstvu nadležnom za rad u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

 

Imajući u vidu navedeno te da se na postupak u vezi sa utvrđivanjem reprezentativnosti sindikata odnosno udruženja poslodavaca koji nije posebno uređen ovim zakonom primjenjuje Zakon o upravnom postupku, to Rješenje o reprezentativnosti i o gubitku reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca za teritoriju Federacije, koje se objavljuje u “Službenim novinama Federacije BiH”, ne može stupiti na snagu objavljivanjem u “Službenim novinama Federacije BiH”. Naprotiv ova rješenja mogu steći svojstvo konačnosti i pravosnažnosti prema pravilima Zakona o upravnom postupku.