Strane u kolektivnom pregovaranju

 

Član 138.

 

(1) Opći kolektivni ugovor zaključuju Vlada Federacije reprezentativno udruženje poslodavaca i reprezentativni sindikat osnovani na teritoriji Federacije.

(2) Granski kolektivni ugovor zaključuju reprezentativno udruženje poslodavaca i reprezentativni sindikat jednog ili više područja djelatnosti osnovani na teritoriji Federacije odnosno području jednog ili više kantona.

(3) Granske kolektivne ugovore za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika zaključuju nadležna ministarstva, odnosno Vlada Federacije i nadležna ministarstva i vlade kantona s jedne strane i reprezentativni sindikati državnih službenika i namještenika, javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika s druge strane.

(4) Pojedinačni kolektivni ugovor zaključuje reprezentativni sindikat kod poslodavca i poslodavac, a gdje se kao vlasnik pojavljuje Federacija, kanton, grad ili općina, potrebno je prethodno pribaviti njihovu saglasnost.

(5) U postupku pregovaranja radi zaključivanja kolektivnih ugovora iz st. 1., 2. i 3. ovog člana, reprezentativni sindikat dužan je da sarađuje sa drugim sindikatima sa manjim brojem članova, radi izražavanja interesa i zaposlenih koji su učlanjeni u taj sindikat.

 

___________________

 

Opći kolektivni ugovor zaključuju Vlada Federacije reprezentativno udruženje poslodavaca i reprezentativni sindikat osnovani na teritoriji Federacije.

Izmjenom zakona o radu propisano je da pored reprezentativnog udruženja poslodavaca i reprezentativnog sindikata opći kolektivni ugovor zaključuje Vlada Federacije BiH koja se mora pojavljivati i kao strana u kolektivnom pregovaranju.

 

Granski kolektivni ugovor zaključuju: reprezentativno udruženje poslodavaca jednog ili više područja djelatnosti osnovani na teritoriji Federacije odnosno području jednog ili više kantona  i  reprezentativni sindikat jednog ili više područja djelatnosti osnovani na teritoriji Federacije odnosno području jednog ili više kantona

 

Granske kolektivne ugovore za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika zaključuju: nadležna ministarstva, odnosno Vlada Federacije za teritoriji Federacije i nadležna ministarstva i vlade kantona za područje kantona s jedne strane i reprezentativni sindikati državnih službenika i namještenika, javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika s druge strane.

 

Pojedinačni kolektivni ugovor zaključuje: reprezentativni sindikat kod poslodavca i poslodavac, s tim da ukoliko se kao vlasnik pojavljuje Federacija, kanton, grad ili općina, potrebno je prethodno pribaviti njihovu saglasnost.

 

U postupku pregovaranja radi zaključivanja kolektivnih ugovora reprezentativni sindikat dužan je da sarađuje sa drugim sindikatima sa manjim brojem članova (koji se mogu osnovati, ali koji zbog nedovoljnog članstva ili nekih drugih razloga nisu reprezentativni), radi izražavanja interesa i zaposlenih koji su učlanjeni u taj sindikat.