Postupak kolektivnog pregovaranja

 

Član 139.

 

(1) Sve strane u kolektivnom pregovaranju vodit će pregovore u dobroj vjeri i preduzet će razumne napore da se zaključi kolektivni ugovor.

(2) Postupak kolektivnog pregovaranja i zaključivanja kolektivnih ugovora pokreće se na osnovu pisane inicijative jedne od ugovornih strana.

(3) Ako se u toku pregovora u roku od 45 dana ne postigne saglasnost za zaključivanje kolektivnog ugovora, učesnici mogu da obrazuju arbitražu za rješavanje spornih pitanja.

 

__________________

 

Sudionici u kolektivnom pregovaranju vodit će pregovore u dobroj vjeri i preduzet će razumne napore da se zaključi kolektivni ugovor.

 

S obzirom da ne postoji obaveza zaključivanja kolektivnog ugovora sve strane u kolektivnom pregovaranju trebaju postupati u dobroj vjeri, savjesno i pošteno, kako bi uopće i došlo do zaključivanja kolektivnog ugovora.

Postupanje u dobroj vjeri znači savjesno i pošteno postupanje u skladu sa zakonom. To načelo naziva se na latinskom bona fides, na engleskom good faith. Također načelo savjesnosti i poštenja je i moralno pravilo.

S tim u vezi sudionici u kolektivnom pregovaranju bi trebali voditi računa da se kolektivnim ugovorom osigura veći obim prava za radnike od minimuma prava koja se garantuju zakonom.

 

Sudionici obveznih odnosa prilikom njihovog zasnivanja, te ostvarivanja prava i obveza iz tih odnosa, dužni su pridržavati se navedenog načela.

 

Kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obaveze strana koje su ga zaključile, te prava i obaveze iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom, u skladu sa zakonom i drugim propisima (čl. 141. st. 1).

Kolektivnim ugovorom uređuju se i pravila o postupku kolektivnog pregovaranja, postupak otkazivanja kolektivnog ugovora i razlozi i rokovi za njegovo otkazivanje, sastav i način postupanja tijela ovlaštenih za mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova (čl. 141. st. 2).

 

Postupak kolektivnog pregovaranja i zaključivanja kolektivnih ugovora pokreće se na osnovu pisane inicijative jedne od ugovornih strana.

 

Ako se u toku pregovora u roku od 45 dana ne postigne saglasnost za zaključivanje kolektivnog ugovora, učesnici mogu da obrazuju arbitražu za rješavanje spornih pitanja.

 

Arbitražu za rješavanje spornih pitanja je ad hoc arbitraža koja se formira samo za tu svrhu i taj slučaj.

 

Imenovanje arbitara i arbitražnog vijeća i druga pitanja u vezi sa arbitražnim postupkom uređuju se sporazumom strana.