Forma i trajanje kolektivnih ugovora

 

Član 140.

 

(1) Kolektivni ugovor zaključuje se u pisanoj formi.

(2) Kolektivni ugovor može se zaključiti na određeno vrijeme, koje ne može biti duže od tri godine.

(3) Kolektivni ugovor prestaje da važi istekom roka iz stava 2. ovog član, a primjenjivaće se najduže 90 dana nakon isteka roka na koji je zaključen.

(4) Kolektivni ugovor iz stava 2. ovog člana može se produžiti sporazumom strana koje su ga zaključile najkasnije 30 dana prije isteka važenja tog ugovora.

 

__________________

 

 

Kolektivni ugovor je obavezan za strane koje su ga zaključile, kao i za strane koje su mu naknadno pristupile. S tim u vezi kolektivni ugovor da bi proizvodio pravno dejstvo mora biti zaključen u pisanoj formi.

 

Kolektivni ugovor se zaključuju na određeno vrijeme, koje ne može biti duže od tri godine.

 

Istekom roka od tri godine kolektivni ugovor prestaje da važi, a može se primjenjivati najduže 90 dana nakon isteka roka na koji je zaključen.

 

Kolektivni ugovor iz stava 2. ovog člana može se produžiti sporazumom strana koje su ga zaključile najkasnije 30 dana prije isteka važenja tog ugovora. Poštivanje ovog roka je važno kako bi se na vrijeme zaključio novi kolektivni ugovor, te kako bi ugovorne strane i dalje blagovremeno mogle da ostvare i izvrše svoja prava i obaveze koja proizilaze iz kolektivnog ugovora.