Sudska praksa

 

Član 113. Zakona o radu

Član 39. stav 2. Općeg kolektivnog ugovora

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE NOVOG OPĆEG KOLEKTIVNOG UGOVORA NE PROPISUJU DA NJEGOVIM STUPANJEM NA SNAGU PRESTAJU VAŽITI POSTOJEĆI GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVORI, NITI IZOSTANAK USKLAðIVANJA GRANSKIH KOLEKTIVNIH UGOVORA U ROKU PROPISANOM

ODREDBOM ČLANA 39. STAV 2. OPĆEG KOLEKTIVNOG UGOVORA MOŽE IMATI ZA PRAVNU POSLJEDICU PRESTANAK VAŽENJA TIH GRANSKIH KOLEKTIVNIH UGOVORA.

 

Iz obrazloženja:

Kolektivni ugovor zaključen na neodreñeno vrijeme, kakav je predmetni granski kolektivni ugovor, važi sve do momenta dok se ugovorne strane ne dogovore o njegovoj izmjeni ili prestanku, jer se i ugovor zaključen na odreñeno vrijeme primjenjuje do zaključenja novog kolektivnog ugovora, sem ukoliko nije drugačije odreñeno (član 113. Zakona o radu).

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 070-0-Rev-08-001100 od

27.10.2009. godine)