Izmjene i dopune kolektivnih ugovora

 

Član 144.

 

Na izmjene i dopune kolektivnih ugovora primjenjuju se odredbe ovog zakona koje važe i za njihovo donošenje.

 

__________________________

 

Da bi se donijele izmjene i dopune kolektivnog ugovora, moraju postojati ovlaštene strane u kolektivnom pregovoranju, saglasno članu 138. ovog Zakona.

 

I kod izmjena i dopuna kolektivnog ugovora mora se provesti postupak kolektivnog pregovaranja u skladu sa članom 139. ovog Zakona.

 

Sadržaj izmjena i dopuna kolektivnog ugovora mora biti u skladu sa članom 141. ovog Zakona.