Dostavljanje kolektivnih ugovora

 

Član 145.

 

(1) Zaključeni kolektivni ugovor, te njegove izmjene i dopune, za teritoriju Federacije ili područje dva ili više kantona dostavljaju se federalnom ministarstvu nadležnom za rad, a

svi ostali kolektivni ugovori dostavljaju se nadležnom organu kantona.

(2) Postupak dostave kolektivnih ugovora iz stava 1. ovog člana pravilnikom će propisati Federalni ministar, odnosno nadležni kantonalni ministar.

 

__________________________

 

 

 

Kolektivni ugovori zaključeni u skladu sa odredbama ovog zakona, kao i njegove izmjene i dopune, za teritoriju Federacije ili područje dva ili više kantona dostavljaju se federalnom ministarstvu nadležnom za rad. Svi ostali kolektivni ugovori dostavljaju se nadležnom organu kantona.

Postupak dostave ovih kolektivnih ugovora pravilnikom će propisati Federalni ministar, odnosno nadležni kantonalni ministar.