Objavljivanje kolektivnih ugovora

 

Član 146.

 

Kolektivni ugovor, zaključen za teritoriju Federacije ili područje više kantona, objavljuje se u “Službenim novinama Federacije BiH”, a za područje jednog kantona u službenom glasilu kantona.

 

__________________________

 

 

S obzirom da se ugovor zaključuje između strana u kolektivnom pregovaranju, kolektivni ugovor proizvodi pravno dejstvo i primjenjuje se kako je dogovoreno između strana koje zaključuju kolektivni ugovor, što treba biti precizirano u samom kolektivnom ugovoru.

 

Objavljivanje kolektivnog ugovora, zaključenog za teritoriju Federacije ili područje više kantona, u “Službenim novinama Federacije BiH”, odnosno za područje jednog kantona u službenom glasilu kantona ima informativni karakter, kako bi svi članovi sindikata, udruženja poslodavaca i drugih strana imale pristup i upoznali se sa sadržajem istog.