Mirovno vijeće

 

Član 151.

 

(1) Mirovno vijeće može biti formirano za teritoriju Federacije, odnosno za područje kantona.

(2) Mirovno vijeće za teritoriju Federacije sastoji se od tri člana, i to: predstavnika poslodavca, sindikata i predstavnika kojeg izaberu strane u sporu sa liste koju utvrđuje Federalni ministar.

(3) Lista iz stava 2. ovog člana utvrđuje se za period od četiri godine.

(4) Mirovno vijeće iz stava 2. ovog člana donosi pravila o postupku pred tim vijećem.

(5) Administrativne poslove za mirovno vijeće formirano za teritoriju Federacije, vrši federalno ministarstvo nadležno za rad.

(6) Troškove za člana mirovnog vijeća sa liste koju utvrđuje Federalni ministar, snosi federalno ministarstvo nadležno za rad.

 

___________________

 

Odredbom člana 175. st. 1. Zakona o radu propisano je da će odredbe čl. 150. – 155. ovog zakona prestati da važe donošenjem posebnog propisa o mirnom rješavanju radnih sporova, tj. Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova.

 

Mirovno vijeće može biti formirano za teritoriju Federacije, odnosno za područje kantona. Stav (1) ovog člana detaljno je uređen u prijedlogu Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova koji je lex specialis u odnosu na Zakon o radu. S tim u vezi članom 8. prijedloga Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova propisano je da mirovno vijeće formirano za teritoriju Federacije nadležno je za: kolektivne radne sporove koji proizlaze iz kolektivnih ugovora zaključenih za teritoriju Federacije ili područje dva ili više kantona, te za individualne i kolektivne radne sporove u kojima je jedna od strana federalni organ uprave, federalna upravna organizacija, javna ustanova, javno preduzeće, privredno društvo i drugo pravno lice čije je osnivač Federacija. Mirovno vijeće formirano za područje kantona nadležno je za: kolektivne radne sporove koji proizlaze iz kolektivnih ugovora zaključenih za područje jednog kantona, te za individualne i kolektivne radne sporove u kojima je jedna od strana poslodavac čije je sjedište na području tog kantona.

 

Stavovima 2. – 6. ovog člana propisano je da se mirovno vijeće za teritoriju Federacije sastoji se od tri člana, i to: predstavnika poslodavca, sindikata i predstavnika kojeg izaberu strane u sporu sa liste koju utvrđuje Federalni ministar. Lista iz stava 2. ovog člana utvrđuje se za period od četiri godine.  Mirovno vijeće iz stava 2. ovog člana donosi pravila o postupku pred tim vijećem. Administrativne poslove za mirovno vijeće formirano za teritoriju Federacije, vrši federalno ministarstvo nadležno za rad.  Troškove za člana mirovnog vijeća sa liste koju utvrđuje Federalni ministar, snosi federalno ministarstvo nadležno za rad.

 

I ovi stavovi detaljno su uređeni u prijedlogu Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, te je u članu 9. propisano da se mirovno vijeće za teritoriju Federacije sastoji se od tri člana: po jednog predstavnika strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu, kao i jednog predstavnika – miritelja kojeg izaberu strane u sporu sa Liste koju utvrđuje u skladu sa ovim zakonom federalni ministar, a koji obavlja poslove predsjedavajućeg mirovnog vijeća. Mirovno vijeće iz stava (1) ovog člana formira rješenjem federalni ministar, u skladu sa ovim zakonom, u roku od dva dana od izbora miritelja iz člana 12. ovog zakona. Protiv rješenja iz stava (2) ovog člana nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Mirovno vijeće iz stava (1) ovog člana donosi pravila o postupku pred tim vijećem, kojima se uređuje djelokrug rada ovog vijeća, prava i dužnosti članova, način rada, održavanje sjednica, postupak odlučivanja na sjednicama ovog vijeća, rokovi obavještavanja Ministarstva o toku i okončanju postupka i druga pitanja vezana za njegov rad, ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno. Administrativne poslove za mirovno vijeće formirano za teritoriju Federacije, vrši Ministarstvo. Postupak mirenja se u pravilu provodi u prostorijama Ministarstva, ali i u drugim prostorijama koje odredi miritelj. Troškove za rad člana mirovnog vijeća sa Liste koju utvrđuje federalni ministar, snosi Ministarstvo.

 

Odredbom člana 10. prijedloga Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova propisano je da formiranje mirovnog vijeća za područje kantona, njegov sastav, način rada i druga pitanja koja se odnose na rad tog vijeća, uređuju se propisom kantona.

 

 

Također u trećem dijelu prijedloga Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova propisan je postupak mirnog rješavanja radnih sporova. U vezi sa navedenim propisano je pokretanje postupka, izbor miritelja i njegovo učešće u postupku, u individualnom i kolektivnom radnom sporu, postupak mirenja u djelatnostima od javnog interesa, provođenje postupka mirnog rješavanja radnog spora, sporazum o predmetu spora, itd.