Mirovno vijeće za područje kantona

 

Član 152.

 

Formiranje mirovnog vijeća za područje kantona, njegov sastav, način rada i druga pitanja koja se odnose na rad tog mirovnog vijeća, uređuju se propisom kantona.

 

_______________

 

Odredbom člana 175. st. 1. Zakona o radu propisano je da će odredbe čl. 150. – 155. ovog zakona prestati da važe donošenjem posebnog propisa o mirnom rješavanju radnih sporova.

 

Posebnim propisom kantona uredit će se formiranje mirovnog vijeća njegov sastav, način rada i druga pitanja koja se odnose na rad tog mirovnog vijeća.

 

Identičnu odredbu imamo u članu 10. Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova.