Dejstvo prijedloga mirovnog vijeća

 

Član 153.

(1) Strane u sporu mogu prihvatiti ili odbiti prijedlog mirovnog vijeća, a ako ga prihvate, prijedlog ima pravnu snagu i dejstvo kolektivnog ugovora.

(2) O ishodu i rezultatima mirenja strane u sporu obavještavaju u roku od tri dana od dana završetka mirenja federalno ministarstvo, odnosno nadležni organ kantona u skladu sa propisom kantona.

 

___________________

 

Odredbom člana 175. st. 1. Zakona o radu propisano je da će odredbe čl. 150. – 155. ovog zakona prestati da važe donošenjem posebnog propisa o mirnom rješavanju radnih sporova, tj. Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova.

 

Strane u sporu mogu prihvatiti ili odbiti prijedlog mirovnog vijeća, a ako ga prihvate, prijedlog ima pravnu snagu i dejstvo kolektivnog ugovora (stav 1.).

 

Prema prijedlogu Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova postupak mirnog rješavanja kolektivnog spora pokreće se podnošenjem prijedloga Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike. Prijedlog strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu mogu da podnesu zajednički ili pojedinačno. Prijedlog člana sadrži: ime, prezime i adresu, odnosno naziv i sjedište strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu, predmet spora, te podatke o predstavnicima strana. Ako je prijedlog podnijela jedna od strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu, Ministarstvo će odmah po prijemu prijedloga, taj prijedlog dostaviti drugoj strani u individualnom, odnosno kolektivnom sporu i pozivati je da se u roku od pet dana od dana prijema prijedloga izjasni da li prihvata mirno rješavanje spora. O izjašnjenju, kao i u slučaju kada se druga strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu u roku od pet dana od dana prijema ne izjasni o prihvatanju prijedloga, Ministarstvo obavještava stranu koja je podnijela prijedlog za mirno rješavanje spora. Ukoliko druga strana prihvati prijedlog za mirno rješavanje spora, dužna je u izjašnjenju dostavi  i podatke o svom predstavniku iz člana.

Strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu dobrovoljno odlučuju o mirnom rješavanju radnog spora, te same biraju miritelje i arbitre sa Liste miritelja i arbitara.

Izuzetno u djelatnostima od javnog interesa kao i u djelatnostima u kojima bi prekid rada mogao da ugrozi život, ličnu sigurnost i zdravlje ljudi ili da nanese štetu većih razmjera (snadbijevanje električnom energijom i vodosnadbijevanje, željeznički, zračni, poštanski saobraćaj, telekomunikacije, javni rtv servis, komunalna djelatnost, djelatnosti zaštite od požara, zdravstvena i veterinarska zaštita, sistem bezbjednosti Federacije), strane u kolektivnom sporu dužne su da pokrenu postupak mirenja, u roku od tri dana od dana nastanka spora.

Ukoliko strane u kolektivnom sporu ne iznesu spor pred mirovno vijeće u roku od tri dana od dana nastanka spora, dužne su da o tome obavijeste federalno, odnosno kantonalno ministarstvo nadležno za rad.

Federalni, odnosno kantonalni ministar će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak mirenja, odnosno odrediti mirovno vijeće sa Liste, u roku od tri dana od prijema obavijesti.

 

O ishodu i rezultatima mirenja strane u sporu obavještavaju u roku od tri dana od dana završetka mirenja federalno ministarstvo, odnosno nadležni organ kantona u skladu sa propisom kantona (stav 2.).

 

Ukoliko se postupak mirenja ne okonča u razumnom roku, koji ne može biti duži od 30 dana ili se postupak mirenja okonča neuspješno, strane u sporu imaju pravo da podnesu tužbu nadležnom sudu, u rokovima koji teku od dana okončanja postupka mirenja (član 6. ZOMRRS)..

 

Sporazum koji strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu postignu u postupku mirenja zaključuje se u pisanoj formi, obavezujući je za obje strane i ima snagu izvršne isprave.

Sporazum se smatra zaključenim kada ga potpišu strane u sporu i mirovno vijeće koje je učestvovalo u postupku mirenja.

Ako je između strana u postupku zaključen kolektivni ugovor, sporazum zaključen u postupku mirenja postaje sastavni dio kolektivnog ugovora.

Primjerak potpisanog sporazuma miritelj dostavlja Ministarstvu.

Ako strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu, uz pomoć miritelja u roku od 15 dana, od dana održavanja rasprave iz člana 16. ovog zakona ne zaključe sporazum o predmetu spora, miritelj proglašava mirenje neuspjelim i o tome obavještava strane u sporu i Ministarstvo (član 17. ZOMRRS).