Arbitraža

 

Član 154.

 

(1) Strane u sporu mogu rješavanje kolektivnog radnog spora sporazumno povjeriti arbitraži.

(2) Imenovanje arbitara i arbitražnog vijeća i druga pitanja u vezi sa arbitražnim postupkom uređuju se kolektivnim ugovorom ili sporazumom strana.

 

___________________

 

 

Odredbom člana 175. st. 1. Zakona o radu propisano je da će odredbe čl. 150. – 155. ovog zakona prestati da važe donošenjem posebnog propisa o mirnom rješavanju radnih sporova.

 

Strane u sporu mogu rješavanje kolektivnog radnog spora sporazumno povjeriti arbitraži.

 

Ukoliko strane u kolektivnom sporu ne riješe spor u postupku mirenja, rješavanje spora mogu sporazumno povjeriti arbitraži..

 

Imenovanje arbitara i arbitražnog vijeća i druga pitanja u vezi sa arbitražnim postupkom uređuju se kolektivnim ugovorom ili sporazumom strana.

 

Prema Zakonu o mirnom rješavanju radnih sporova strane u individualnom, odnosno kolektivnom sporu same biraju miritelje i arbitre sa Liste miritelja i arbitara.

Arbitražno vijeće sastoji se od tri člana. Svaka strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu bira po jednog arbitra sa Liste, a trećeg arbitra sa Liste imenuje federalni ministar, koji obavlja poslove predsjedavajućeg arbitražnog vijeća.

Strane u sporu su dužne da dostave arbitražnom vijeću svu dokumentaciju o predmetu spora, kao i imena lica koja treba saslušati u postupku.

Arbitražno vijeće donosi pravila o postupku pred tim vijećem, kojima se uređuje djelokrug rada ovog vijeća, prava i dužnosti članova, način rada, održavanje sjednica, postupak odlučivanja na sjednicama ovog vijeća, rokovi obavještavanja Ministarstva o toku i okončanju postupka i druga pitanja vezana za njegov rad, ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno.

Postupak arbitraže se u pravilu provodi u prostorijama Ministarstva, ali i u drugim prostorijama koje odredi arbitar.

Formiranje arbitražnog vijeća za područje kantona, njegov sastav, način rada i druga pitanja koja se odnose na rad tog vijeća, uređuju se propisom kantona.

Predsjedavajući arbitar rukovodi raspravom, uzima izjave od strana u sporu i drugih lica u postupku ukoliko ocijeni da je to potrebno.

Strane u sporu imaju pravo da se pred arbitražnim vijećem izjasne o predmetu spora i o navodima druge strane u sporu.

Ako jedna od strana u sporu neopravdano izostane sa rasprave arbitražno vijeće može da održi raspravu u njenom odsustvu, uzimajući u obzir dokumentaciju koju je ta strana dostavila.

Ova odredba odnosi se na arbitražu za rješavanje kolektivnog radnog spora, dok je za induvidualne radne sporove relevantna odredba člana 74. stav (2) Zakona o radu.