Arbitražna odluka

 

Član 155.

 

(1) Arbitraža temelji svoju odluku na zakonu, drugom propisu, kolektivnom ugovoru i na pravičnosti.

(2) Arbitražna odluka mora biti obrazložena, osim ako strane u sporu ne odluče drugačije.

(3) Protiv arbitražne odluke žalba nije dopuštena.

(4) Arbitražna odluka ima pravnu snagu i dejstvo kolektivnog ugovora.

 

 

___________________

 

Odredbom člana 175. st. 1. Zakona o radu propisano je da će odredbe čl. 150. – 155. ovog zakona prestati da važe donošenjem posebnog propisa o mirnom rješavanju radnih sporova.

 

Sudovi sude na osnovu zakona, kolektivnog ugovora, podzakonskih akata i drugih propisa. Za apelacijsku nadležnost Ustavnog suda prilikom odlučivanja relevantne su odredbe Ustava BiH.

 

Načelo pravičnosti je jedno od općih pravnih načela. Sudovi su načelo pravičnosti ovlašteni primijeniti kad propisi dopuštaju njegovu primjenu. Pravičnost kao kriterij prosudbe u obligacionom pravu postoji pri izmjeni ugovora vezano za izmijenjene okolnosti koje pogađaju jednu ugovornu stranu (klauzula rebus sic stantibus), i u nekim slučajevima naknade štete.

 

Arbitraža također temelji svoju odluku na zakonu, kolektivnom ugovoru, drugom propisu, s tim da odluka mora biti i pravična.

 

Dok sudovi teže zakonitosti, arbitraža teži pravičnosti.

 

Da bi odluka bila pravična postupak koji prethodi odluci mora biti pravičan.  To podrazumjeva jednako postupanje, nepristranost, pravo uvida u spis predmeta, izjašnjavanje strana, proporcionalnost u donošenju odluke, te odlučivanje u zadanom roku. Također arbitraža bi u skladu sa načelom pravičnosti trebala voditi računa o opštem interesu, kao i o interesima obiju strana.

Važno je znati i da je Ustavni sud BiH u više svojih odluka ukazao da očigledna proizvoljnost u primjeni relevantnih propisa nikada ne može voditi ka pravičnom postupku.

 

Arbitražna odluka mora biti obrazložena, osim ako strane u sporu ne odluče drugačije.

Obrazložena odluka treba sadržavati:

  1. a) ime, prezime i adresu, odnosno naziv i sjedište strana u sporu,
  2. b) dispozitiv,
  3. c) obrazloženje,
  4. d) datum donošenja odluke i
  5. e) imena, prezimena i potpise arbitara.

 

Protiv arbitražne odluke žalba nije dopuštena.

Dakle odluka arbitražnog vijeća je konačna i obavezujuća za strane u  sporu. Arbitražna odluka ima snagu izvršne isprave.

Ako je između strana u sporu zaključen kolektivni ugovor, odluka arbitražnog vijeća ima pravnu snagu i dejstvo kolektivnog ugovora. Dakle smatrat će se sastavnim diijelom kolektivnog ugovora.