Zaštita radnika učesnika u štrajku

 

Član 157.

 

(1) Radnik ne može biti stavljen u nepovoljniji položaj od drugih radnika zbog organiziranja ili sudjelovanja u štrajku, u smislu člana 156. stav 2. ovog zakona.

(2) Radnik ne može biti ni na koji način prisiljavan da sudjeluje u štrajku.

(3) Ako se radnik ponaša suprotno članu 156. stav 2. ovog zakona ili ako za vrijeme štrajka namjerno nanese štetu poslodavcu, može mu se dati otkaz, u skladu sa zakonom.

 

 

___________________

 

 

Radnik ne može biti stavljen u nepovoljniji položaj od drugih radnika zbog organiziranja ili sudjelovanja u štrajku. Radnik slobodno odlučuje o svom učešću u štrajku.

 

Štrajk se može organizirati samo u skladu sa Zakonom o štrajku, pravilima sindikata o štrajku i kolektivnim ugovorom.

 

Organiziranje i učestvovanje u štrajku organiziranom u skladu sa odredbama zakona, kolektivnog ugovora i pravilima sindikata o štrajku, ne predstavlja povredu ugovora o radu.

 

Radnik zbog organiziranja ili sudjelovanja u štrajku, organiziranom u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilima sindikata, ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj od drugih radnika niti to predstavlja povredu obaveza iz radnog odnosa.  Radnik se ne smije prisiliti da sudjeluje u štrajku.

 

Radniku koji je sudjelovao u štrajku plaća se može smanjiti srazmjerno vremenu sudjelovanja u štrajku, u skladu sa kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu.

 

Radnici koji učestvuju u štrajku ne mogu sprječavati radnike koji ne učestvuju u štrajku da rade, niti mogu sprječavati poslodavca da raspolaže sredstvima kojima obavlja djelatnost.

 

Ako se radnik ponaša suprotno od načina propisanog Zakonom o štrajku, pravilima sindikata o štrajku i kolektivnim ugovorom ili ako za vrijeme štrajka namjerno nanese štetu poslodavcu, može mu se dati otkaz, u skladu sa zakonom, zbog povrede radne obaveze.

 

Odredbom člana 171. stav (1) tačka 68) Zakona o radu propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit za prekršaj poslodavac -pravno lice ako stavi u nepovoljniji položaj radnika zbog organiziranja ili sudjelovanja u štrajku (član 157. stav 1.)

Ako je prekršaj iz stava 1. ovog člana učinjen prema maloljetnom radniku najniži i najviši iznos novčane kazne uvećava se dvostruko.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se poslodavac – fizičko lice novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice kod poslodavca koji je pravno lice, novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.