1. NADZOR NAD PRIMJENOM PROPISA O RADU

Dužnosti inspekcije rada

 

Član 159.

 

(1) Nadzor nad primjenom ovog zakona i na osnovu njega donesenih propisa, obavlja federalni, odnosno kantonalni inspektor rada.

(2) Pored poslova inspekcijskog nadzora iz stava 1. ovog člana inspektor rada je dužan

da:

  1. daje upute poslodavcima i radnicima o najefikasnijem načinu primjene zakonskih propisa;
  2. obavještava nadležne organe uprave o nedostacima koji nisu posebno definirani postojećim zakonskim propisima;
  3. ostvaruje saradnju sa drugim organima uprave, poslodavcima i udruženjima poslodavaca i radnika

 

____________________

 

 

Nadzor nad primjenom ovog zakona i na osnovu njega donesenih propisa, obavlja federalni, odnosno kantonalni inspektor rada. Federalni inspektor rada djeluje pri Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, a kantonalni inspektor rada pri kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove

 

U postupku vršenja inspekcijskog nadzora inspektor se pridržava principa zakonitosti,

javnosti, odgovornosti, učinkovitosti, ekonomičnosti, profesionalne nepristrasnosti,

dosljednosti, nediskriminacije i političke nezavisnosti.

U postupku inspekcijskog nadzora inspektor se pridržava principa pravičnosti tako da

mjera koju je naložio inspektor bude srazmjerna težini učinjene povrede zakona ili drugih

propisa.

Inspektor pruža stručnu pomoć subjektu nadzora u primjeni propisa iz oblasti vršenja

inspekcijskog nadzora kao i drugim mjerama preventivnog djelovanja.

Kod nalaganja upravne mjere subjektu nadzora inspektor će naložiti upravnu mjeru koja je blaža, ako se tom mjerom postiže svrha radi koje se mjera nalaže.

Inspektor je dužan obavijestiti nadležno tužilaštvo o saznanjima o eventualno počinjenom krivičnom djelu do kojih je došao u toku inspekcijskog nadzora.

 

U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor poduzima preventivne mjere i radnje radi

sprečavanja povrede zakona i drugih propisa, sprečavanja nastajanja štetnih posljedica i

otklanjanja uzroka koji bi doveli do štetnih posljedica ukoliko one nisu nastupile radi zaštite javnog i privatnog interesa.

 

Inspektor rada je dužan da:

  1. daje upute poslodavcima i radnicima o najefikasnijem načinu primjene zakonskih propisa;
  2. obavještava nadležne organe uprave o nedostacima koji nisu posebno definirani postojećim zakonskim propisima i
  3. ostvaruje saradnju sa drugim organima uprave, poslodavcima i udruženjima poslodavaca i radnika.