Provođenje inspekcijskog nadzora

 

Član 162.

 

(1) U provođenju nadzora inspektor rada ima ovlaštenja utvrđena zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona.

(2) Radnik, sindikat, poslodavac i vijeće zaposlenika mogu podnijeti zahtjev inspektoru rada za provođenje inspekcijskog nadzora.

 

___________________

 

U provođenju nadzora inspektor rada ima ovlaštenja utvrđena zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona.

 

Prema Zakonu o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ako inspektor, ocijeni opravdanim, izvršit će inspekcijski nadzor na pisani ili usmeni zahtjev pravnog i fizičkog lica koje radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa traži da se izvrši inspekcijski nadzor.

Ova lica dužna su precizirati pravo ili pravni interes koji im je povrijeđen. O izvršenom inspekcijskom nadzoru inspektor će obavijestiti podnosioca zahtjeva.

Podnosilac zahtjeva može se obratiti rukovodiocu nadležnog organa za vršenje inspekcijskih poslova radi zaštite svojih prava u roku tri mjeseca od dana saznanja za

učinjenu povredu, a najkasnije u roku šest mjeseci od dana učinjene povrede.

Inspektor je dužan čuvati kao službenu tajnu podatak o identitetu podnosioca zahtjeva.

 

Ako pravno lice sa javnim ovlastima ne obavlja povjerene poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima, federalni inspektor koji vrši inspekcijski nadzor obavezan je pisano upozoriti organ upravljanja tog pravnog lica i naložiti mu mjere za rješavanje tog pitanja, a ako je to potrebno, obavezan je poduzeti i druge mjere u okviru svojih ovlasti i time osigurati da se javne ovlasti vrše u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima su javne ovlasti prenesene.

Organ upravljanja pravnog lica sa javnim ovlastima dužan je postupiti po naloženim

mjerama federalnog inspektora.

 

Inspekcijski nadzor inspektor vrši na osnovu naloga za inspekcijski nadzor.

 

1) Inspektor je ovlašten:

(1) utvrditi identitet subjekta nadzora i drugih lica od značaja za inspekcijski nadzor;

(2) utvrditi da li subjekt nadzora ima rješenje o upisu u sudski registar ili odgovarajuće

odobrenje za obavljanje djelatnosti i akt o ispunjavanju minimalno-tehničkih, kadrovskih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti i druge akte utvrđene zakonom;

(3) pregledati poslovne i druge prostorije u smislu stava 1) tačka (2) ovog člana, objekte i

opremu, postrojenja, uređaje, instalacije, proces rada i proizvodnje;

(4) pregledati način obavljanja djelatnosti – proces rada, sigurnosti robe i kvalitet proizvoda i pruženih usluga;

(5) utvrđivati da li subjekt nadzora ispunjava propisane uvjete vezane uz prostor koji koristi za obavljanje registrirane djelatnosti;

(6) vršiti uvid u poslovne knjige i drugu službenu dokumentaciju od značaja za vršenje

inspekcijskog nadzora;

(7) saslušavati stranke, svjedoke i druga lica čije izjave su od značaja za utvrđivanje činjenica u vršenju inspekcijskog nadzora;

(8) poduzimati radnje uzorkovanja, pregleda i ispitivanja proizvoda i drugih roba i materijala radi provjere usaglašenosti sa propisima;

(9) zabraniti korištenje gradilišta, prostorija, uređaja i opreme;

(10) narediti rušenje ili uklanjanje bespravno započetog i podignutog objekta i uspostavljanje pređašnjeg stanja;

(11) narediti prinudno otvaranje objekta radi vršenja nadzora;

(12) narediti da mu subjekt nadzora dostavi u roku tražene podatke i dokumentaciju, odnosno odazove pozivu da dođe lično u službene prostorije inspekcijskog organa radi davanja podataka u vezi sa izvršenim inspekcijskim nadzorom;

(13) poduzimati upravne i druge mjere u skladu sa ovim i drugim zakonima;

(14) poduzimati preventivne aktivnosti u vršenju inspekcijskog nadzora;

(15) zabraniti pristup mjestu na kojem se vrši inspekcijski nadzor;

(16) izdati prekršajni nalog i podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka;

(17) obavljati i druge službene radnje u svrhu inspekcijskog nadzora.

 

Radnik, sindikat, poslodavac i vijeće zaposlenika mogu podnijeti zahtjev inspektoru rada za provođenje inspekcijskog nadzora.

 

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove provjere vrši na osnovu check liste. Lista provjere, u skladu s odredbama Zakona o inspekcijama Federacije BiH, čini sastavni dio naloga za vršenje inspekcijskoga nadzora.

 

Check lista data je u prilogu ovog člana.