Forma i sadržaj ugovora o privremenim i povremenim poslovima         

 

Član 167.

 

(1) Za obavljanje poslova iz člana 166. ovog zakona zaključuje se ugovor u pisanoj formi.

(2) Ugovor iz stava 1. ovog člana sadrži: vrstu, način, rok izvršenja poslova i iznos naknade za izvršeni posao.

___________________

 

 

Za obavljanje privremenih i povremenih poslova zaključuje se ugovor u pisanoj formi.

 

Ugovor sadrži: vrstu tj. konkretizaciju posla, način izvršenja poslova, rok za izvršenja poslova koji nemože biti duži od 60 dana, iznos naknade za izvršeni posao i druge podatke.

 

Ugovor zaključen u skladu sa članom 166. i članom 167. ovog Zakona nema karakter ugovora o radu i na osnovu njega se ne zasniva radni odnos. Dakle, radi se o sui generis ugovoru građanskog prava. Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova razlikuje se od ugovora o djelu koji je obligacioni ugovor i koji uopće nije predviđen propisima u oblasti rada. Ugovor o djelu se zaključuje radi obavljanja konkretnog posla,  na primjer po ugovoru od jelu možete angažovati krojača da napravi odjelo, slikara da izradi sliku, čistačicu da nešto očisti, majstora za popravku, itd. Također ugovor o djelu je neformalni ugovor.

 

Odredbom člana 171. stav (1) tačka 70) propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit za prekršaj poslodavac -pravno lice, ako postupi suprotno odredbama čl. 166. i 167. ovog zakona

Ako je prekršaj učinjen prema maloljetnom radniku najniži i najviši iznos novčane kazne uvećava se dvostruko.

Za prekršaj kaznit će se poslodavac – fizičko lice novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.

Za prekršaj kaznit će se i odgovorno lice kod poslodavca koji je pravno lice, novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.