XXIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 173.

 

Postupci ostvarivanja i zaštite prava radnika, započeti prije stupanja na snagu ovog zakona, završit će se prema odredbama Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 43/99, 32/00 i 29/03).

____________________

 

 

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog zakona, vezano za ostvarivanja i zaštite prava radnika, završit će se prema odredbama Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 43/99, 32/00 i 29/03). Ova odreba primjenjuje se kako u postupku kod poslodavca, tako i u postupku pred sudom.