Član 174.

 

(1) Federalna odnosno kantonalna komisija za implementaciju člana 143. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 43/99, 32/00 i 29/03) nastaviće sa radom do

okončanja započetih postupaka za ostvarivanje prava po ovom članu.

(2) Pravosnažna rješenja federalne odnosno kantonalne komisije iz stava 1. ovog člana imaju snagu izvršnog naslova

 

___________________

 

 

Federalna odnosno kantonalna komisija za implementaciju člana 143. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 43/99, 32/00 i 29/03) nastaviće sa radom do okončanja započetih postupaka za ostvarivanje prava po ovom članu, čime se i dalje omogućava rad  ovih komisija koji je detaljno propisan navedenim članom 143. Zakona, te članovima 143a., 143b. i 143c. “starog” Zakona o radu.

 

 

Pravosnažna rješenja federalne odnosno kantonalne komisije imaju snagu izvršnog naslova.