POD  PROTIVPRAVNIM  DRŽAOCEM  SE  SMATRA  SVAKO  ONO  LICE  KOJE  NA PROTIVPRAVAN  NAČIN  ODUZME  FAKTIČKU  VLAST  NAD  STVARI  VLASNIKU, ODNOSNO  LICE  KOJE  JE  PROTIV  VOLJE  IMAOCA  DOŠLO  U  POSJED  STVARI. STOGA  SVOJSTVO  NEOVLAŠTENOG  VOZAČA  U  SMISLU  ČLANA  175.  ZOO  IMA ONO LICE KOJE JE VOZILO OTUĐILO U NAMJERI DA STEKNE SVOJINU NAD NJIM  ILI SAMO RADI PRIVREMENE UPOTREBE.

 

Iz obrazloženja

U konkretnom slučaju se ne radi o protivpravnom oduzimanju stvari – motornog vozila,

već o situaciji kada zaposlenik vlasnika stvari prekorači data mu ovlašćenja u pogledu upotrebe stvari, u kom slučaju postoji odgovornost vlasnika stvari upravo zato jer je  omogućio pristup stvari.  Naime,  ako  su  ključevi  motornog  vozila  kojim  je  prouzrokovana  šteta  bili  dostupni neposrednom štetniku, kako je to slučaj u ovoj parnici, tada se ne može zaključiti da je vozilo upotrijebljeno bez dozvole vlasnika, pa stoga postoji njegova odštetna odgovornost.

 

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 51 0 P 016150 11 Rev

od 13.11.2012. godine)

KADA JE TUŽITELJ U DUŽEM VREMENSKOM PERIODU (4 GODINE) RADIO KAO RUKOVAOC MAŠINE, BIO UPOZNAT SA PRAVILNIM NAČINOM RADA NA MAŠINI, A  NE  RADI  SE  O  NAROČITO  KOMPLIKOVANOJ  MAŠINI  U  SITUACIJI  KADATUŽITELJ  DOŽIVI  POVREDU  NA  RADU,  RADEĆI  NA  TOJ  MAŠINI,  ON  SE  U PARNIČNOM  POSTUPKU  POKRENUTOM  NJEGOVOM  TUŽBOM  RADI  NAKNADE ŠTETE OD POSLODAVCA NE MOŽE SA USPJEHOM POZIVATI NA ČINJENICU DA GA  JE  POSLODAVAC RASPOREDIO  NA  RAD  NA  MAŠINI  ZA  KOJU  SE  TRAŽI ŠKOLSKA SPREMA KOJU ON NIJE POSJEDOVAO.

Pogledaj više

“U ovom postupku tužitelj potražuje materijalnu štetu na vozilu, a koju štetu su počinili navijači drugotuženika – gostujućeg nogometnog kluba, pa pravilno zaključuje sud prvog stupnja da na strani  prvotuženika (nogometnog kluba domaćina utakmice) kao organizatora priredbe nema odgovornosti. Ovo stoga, što je odredbom čl. 181. Zakona o obligacionim odnosima propisana odgovornost organizatora priredbi prema kojoj organizator odgovara za štetu nastalu smrću ili tjelesnom povredom, ali ne i za materijalnu štetu na vozilu tužitelja.

Pogledaj više