Osiguravanje uvjeta za djelovanje sindikata kod poslodavca

 

Član 18.

 

(1) Poslodavac je dužan osigurati odgovarajuće uvjete za djelovanje sindikata u skladu sa kolektivnim ugovorom.

(2) Poslodavac je dužan, uz pisanu saglasnost radnika, obračunati i iz plaće radnika, obustavljati sindikalnu članarinu, te je uplaćivati na račun sindikata, u skladu sa uputama sindikata.

(3) Sindikalnim predstavnicima koji nisu u radnom odnosu kod poslodavca, ali čiji sindikat ima članove kod poslodavca, dozvoljen je pristup kod poslodavca kada je to potrebno za obavljanje sindikalne aktivnosti.

(4) Sindikalni predstavnici iz stava 3. ovog člana ne mogu prilikom obavljanja sindikalnih aktivnosti narušavati radne i tehnološke procese, te mjere sigurnosti i zdravlja na radu kod poslodavca, u skladu sa kolektivnim ugovorom.

 

__________________________

 

 

Sindikat djeluje na ostvarivanju i zaštiti profesionalnih, privrednih, socijalnih i obrazovno-kulturnih interesa radnika. Nadležnosti i ovlaštenja koja proizlaze iz zakona i kolektivnog ugovora sindikat provodi temeljem odluka skupštine sindikata i drugih tijela ovlaštenih za donošenje za sindikat značajnih odluka. Poslodavac je dužan da svojim djelovanjem i aktivnostima osigura odgovarajuće uvjete za djelovanje sindikata u skladu sa kolektivnim ugovorom. Kolektivnim ugovorom utvrđuju se međusobna prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i radnika koje proističu iz rada i po osnovu rada.

Poslodavac u pravilu obezbjeđuje prostorije za održavanje sastanaka, tehničke i administrativne usluge za rad sindikata u mjeri nužnoj za ostvarivanje sindikalnih aktivnosti, nesmetano postavljanje i korištenje oglasnih tabli sindikata,  umnožavanje dokumenata koji su potrebni za provedbu sindikalnih aktivnosti i ostvarivanje ili zaštitu prava radnika, omogućavanje i sudjelovanje u postupku mirenja i arbitraže i sl.

U skladu sa uputama sindikata poslodavac je dužan, uz pisanu saglasnost radnika, obračunati i iz plaće radnika, obustavljati sindikalnu članarinu, te je uplaćivati na račun sindikata.

 

Sindikalni predstavnicima koji mogu biti sindikalni povjerenici, predsjednik sindikata, zamjenik predsjednika i druga lica koji nisu u radnom odnosu kod poslodavca, ali čiji sindikat ima članove kod poslodavca, dozvoljen je pristup kod poslodavca kada je to potrebno za obavljanje sindikalne aktivnosti. Također ista obaveza poslodavca postoji prema sindikalnim predstavnicima koji su u radnom odnosu kod poslodavca. Sindikalni predstavnici biraju se u skladu sa statutom i pravilima sindikata.

Kolektivnim ugovorom propisuju se sindikalne aktivnosti i procedura za realizaciju istih,  jer bi samovoljno poduzimanje sindikalnih aktivnosti moglo narušiti radni i tehnološki proces i mjere sigurnosti i zdravlja na radu kod poslodavca.

 

Odredbom člana 171. stav (1) tačka 2) propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit  za prekršaj poslodavac – pravno lice, ako ne omogući pristup kod poslodavca sindikalnim predstavnicima, odnosno ne osigura uvjete za djelovanje sindikata, u skladu sa kolektivnim ugovorom.

Ako je prekršaj učinjen prema maloljetnom radniku najniži i najviši iznos novčane kazne uvećava se dvostruko.

Za prekršaj kaznit će se poslodavac – fizičko lice novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.

Za prekršaj kaznit će se i odgovorno lice kod poslodavca koji je pravno lice, novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.