Član 183.

 

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 43/99, 32/00 i 29/03).

 

___________________

 

 

Važno je istaći da je Ustavni sud Federacije BiH Presudom objavljenom u Službenim novinama Federacije BiH, broj 20/16 od 16.3.2016. godine, utvrdio da je Zakon o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 62/15) donijet suprotno Poslovniku Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, te se vraća u fazu predlaganja tog zakona u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, s tim da se poslovnički rokovi imaju računati počev od dana objavljivanja ove presude u ” Službenim novinama Federacije BiH”.

Ovim se Zakon o radu ima smatrati neusvojenim i ne može proizvoditi pravne posljedice od dana objave ove Presude u “Službenim novinama Federacije BiH”, koje je naloženo u tački 3. izreke Presude, sve dok ne bude predmetom usvajanja u skladu sa propisanom procedurom.

 

U period od 16.3.2016. godine do  14.4.2016. godine primjenjivao se Zakon o radu (Službene novine Federacije BiH” br. 43/99, 32/00 i 29/03).