1. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU

Uvjeti za zaključivanje ugovora o radu

 

 

Član 20.

 

(1) Sa licem mlađim od 15 godina života ne može se zaključiti ugovor o radu, niti se ono može zaposliti na bilo koju vrstu poslova.

(2) Lice između 15 i 18 godina života (u daljem tekstu: maloljetnik) može zaključiti ugovor o radu, odnosno zaposliti se uz saglasnost zakonskog zastupnika i pod uvjetom da od ovlaštenog ljekara ili nadležne zdravstvene ustanove pribavi ljekarsko uvjerenje kojim dokazuje da ima opću zdravstvenu sposobnost za rad.

 

____________________________

 

 

 

Uslovi za zaključivanje ugovora o radu, odnosno za zasnivanje radnog odnosa, mogu biti opći i posebni. Opće uslove za zaključivanje ovog ugovora mora ispunjavati svako lice koje želi da se zaposli.

 

Sa licem mlađim od 15 godina života ne može se zaključiti ugovor o radu, niti se ono može zaposliti na bilo koju vrstu poslova, a lice između 15 i 18 godina života se može zaposliti uz saglasnost zakonskog zastupnika i pod uvjetom da od ovlaštenog ljekara ili nadležne zdravstvene ustanove pribavi ljekarsko uvjerenje kojim dokazuje da ima opću zdravstvenu sposobnost za rad. Ovo su uslovi koje mora ispuniti maloljetnik prilikom zapošljavanja i zaključivanja ugovora o radu. Ovo su također opći uslovi za zaključivanje ugovora o radu za maloljetnika. Za osobe starije od 18 godine ZOR utvrđuje samo jedan opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa i taj uvjet proizilazi iz ovog člana, a riječ je o punoljetstvu, koje se stječe sa 18 godina života

Saglasnost zakonskog zastupnika (roditelja, staratelja, ili druge osobe ili institucije kojoj je povjerena briga o djetetu) trebala bi se dati u pismenoj formi u kojoj se treba izričito navesti da se daje odobrenja za zaključenje ugovor o radu ili zaposlenje.

Također prilikom izdavanja uvjerenje kojim se dokazuje da opća zdravstvena sposobnost za rad potrebno ja da ovlašteni ljekar ima u vidu odredbu člana 57. stav (1) ZOR kojom je propisano kako maloljetnik ne može da radi na naročito teškim fizičkim poslovima, radovima pod zemljom ili pod vodom, ni na ostalim poslovima koji bi mogli štetno i sa povećanim rizikom da utiču na njegov život i zdravlje, razvoj i moral, s obzirom na njegove psihofizičke osobine.

U stav 2. koristi se  pojam „opća zdravstvena sposobnost za rad“, pod kojim pojmom se podrazumijeva uopće zdravstvena sposobnost za rad, koji uvjet je neophodan kod prijema radnika u radni odnos mlađih od 18 godina, a starijih od 15 godina života. Zdravstvena i radna sposobnost radnika dokazuje se ljekarskim uvjerenjem o zdravstvenom stanju i ljekarskim uvjerenjem o radnoj sposobnosti. Zdravstvena sposobnost za rad može se tretirati kao: opća zdravstvena sposobnost za rad u odnosu na završenu školsku spremu radnika i zdravstvena sposobnost radnika u odnosu na posao na koji se prima na rad ili koji obavlja.

 

Za osobe koje nemaju 15 godine života utvrđena je zabrana zaključivanja ugovora o radu i zabrana zapošljavanja. Također sa tim osobama zabranjeno je zaključiti bilo kakav pismeni ili usmeni ugovor, ugovor o djelu ili ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o radu kod kuće, tj. bilo koju vrstu ugovora vezano za rad.

 

Punoljetna fizička lica koja nisu pod starateljstvom (a niti im je oduzeta poslovna sposobnost), kao i pravna lica imaju potpunu poslovnu sposobnost. Poslovnu sposobnost imaju i ona lica koja još nisu navršila 18. godina ako su zaključila brak. Lica koja imaju potpunu poslovnu sposobnost mogu svojim vlastitim radnjama sticati prava i obaveze. Za razliku od potpune poslovne sposobnosti, postoji i potpuna poslovna nesposobnost. Potpuno poslovno nesposobna lica su svi maloljetnici ispod četrnaest (14) godina, kao i ona punoljetna lica kojima je oduzeta u cijelosti poslovna sposobnost. Za lica koja nemaju poslovnu sposobnost ugovore zaključuju njihovi roditelji, odnosno staraoci kao zakonski zastupnici. Ugovor zaključen od strane lica koje nema poslovnu sposobnost je ništav. U tom smislu izjasnila se i sudska praksa. Ograničena ili djelimična poslovna sposobnost propisana je donošenjem Porodičnog zakona, na način da lica iznad 14 godina imaju ograničenu poslovnu sposobnost. Ograničeno poslovno sposobna lica mogu bez saglasnosti zakonskog zastupnika zaključivati samo one ugovore čije im je zaključenje zakonom dozvoljeno (npr. Ugovor o poklonu, gdje se u svojstvu poklonoprimca pojavljuje ograničeno (djelimično) poslovno sposobno lice)

 

Maloljetnik koji je navršio 15 godina života može zasnovati radni odnos uz ispunjenje naprijed navedenih uvjeta i svojom zaradom slobodno raspolagati. Ovi maloljetnici imaju specijalnu poslovnu sposobnost i mogu punovažno, bez odobrenja roditelja ili staraoca, zaključivati sve pravne poslove koji se odnose na njihovu zaradu. Dakle maloljetnik koji radom ostvaruje prihode može raspolagati ostvarenim osobnim dohotkom i zaradom. Pri tome je dužan doprinositi za svoje izdržavanje, odgoj i obrazovanje.

Državljanstvo odnosno posjedovanje radne dozvole za rad stranca uvjet su za radni odnos.

 

Posebni uslovi utvrđuju se u pravilniku o radu kao autonomnom općem aktu poslodavca ili u sistemtizaciji radnih mjesta. U posebne uslove ubrajaju se: stručna sprema, radno iskustvo, dužina radnog iskustva i druga lična znanja, sposobnosti i vještine sa kojima radnik raspolaže.

 

Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poslodavac -pravno lice, ako zaključi ugovor o radu, odnosno zaposli na bilo koju

vrstu poslova maloljetnika suprotno članu 20. ovog zakona (član 171. stav (1) tač. 3. ZOR).

Ako je prekršaj učinjen prema maloljetnom radniku najniži i najviši iznos novčane kazne uvećava se dvostruko.

Za prekršaj kaznit će se poslodavac – fizičko lice novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.

Za prekršaj kaznit će se i odgovorno lice kod poslodavca koji je pravno lice, novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.