Probni rad

 

Član 21.

 

(1) Prilikom zaključivanja ugovora o radu može se ugovoriti probni rad.

(2) Probni rad iz stava 1. ovog člana ne može trajati duže od šest mjeseci.

(3) Ako se probni rad prekida prije roka na koji je ugovoren, otkazni rok je sedam dana.

(4) Radniku koji ne zadovolji na poslovima radnog mjesta za vrijeme obavljanja probnog rada, prestaje radni odnos sa danom isteka roka utvrđenog ugovorom o probnom radu.

 

_____________________________

 

 

Ugovor o radu može se zaključiti sa ili bez probnog rada. Ugovor o radu sa probnim radom može se ugovoriti i kod ugovora o radu na neodređeno vrijeme i na određeno vrijeme. Svrha prvobnog rada je zaštita interesa poslodavca i radnika. Pogodnost probnog rada za poslodavca je što u okviru određenog perioda vrši provjeru radnih sposobnosti i navika radnika. Iako probni rad služi prije svega zaštiti poslodavca, on je veoma važan institut i za samog radnika, jer je svrha probnog rada za radnika ograničenje trajanja neizvjesnosti u pogledu nastavka rada, a sam radnik tokom probnog rada može vidjeti da li mu dato radno mjesto odgovara ili ne.

S obzirom da se probni rad može ugovoriti, a nemora, poslodava samostalno odlučuje hoće li i za koje poslove predvidjeti probni rad. Poslodava koji donosi Pravilnik o radu ukoliko namjerava da za pojedinu vrstu poslova ili za sve poslove ugovori probni rad, potrebno je da to pitanje uredi Pravilnikom o radu. Ukoliko ne donosi Pravilnik o radu probni rad reguliše u aktu poslodavca koji može biti i odluka kojom se uređuju pitanja značajna za probni rad. Međutim ukoliko nije donesen Pravilnik o radu niti postoji odluka poslodavca kojom je probni rad regulisan, pitanje probnog rada potrebno je regulisati u samom ugovoru o radu. Ako je za određeno radno mjesto probni rad regulisan Pravilnikom o radu ili aktom poslodavca onda se za to radno mjesto obavezno i ugovora probni rad. Pravlnikom o radu ili aktom precizira se radno mjesto za koje je potrebno ugovoriti probni rad, dužina trajanja koje ne može biti duže od zakonskog makimuma od 6 mjeseci, ali može kraće, npr. 45 dana, 3 mjeseca i sl. Zatim određuje se ko nadzire radnika na probnom radu, rezultate njegovog rada, tj da li je pokazao odgovarajuće radne i stručne sposobnosti  i ko daje mišljenje i ocjenu uspješnosti probnog rada.

 

Probni rad ne može trajati duže od šest mjeseci. Dakle zakon je postavio maksimum trajanja probnog rad na šest mjeseci,šsto znači da se može ugovoriti kraći rok. Ukoliko poslodavac ugovori duži rok, taj rok se može osporiti pred sudom jer je isti nezakonit. U praksi se pojavljuju slučajevi da se probni rad zaključuje na period od šest mjeseci s tim da se ta klauzulu nalazi u ugovoru o radu na određeno vrijeme sa trajanjem od šest mjeseci. Dakle i ugovor o radu i probni rad ugovore se na period od šest mjeseci, što nije zabranjeno, ali se u takvim slučajevim gubi svrha probnog rada.

 

Odredbom stava (3) ovog člana propisano je da ako se probni rad prekida prije roka na koji je ugovoren, otkazni rok je sedam dana. Ovo je zakonski rok koji važi i za radnika i za poslodavca. Budući da je rok od sedam dana zakonom propisan ne može se mijenjati ugovorom, općim aktom poslodavca, niti bilo kojim drugim aktom.

Ugovaranjem probnog rada presumira se da je ugovoreno pravo na otkazivanje ugovora o radu tokom trajanja probnog rada redovnim otkazom.

Redovni otkaz ugovora o radu propisan je odredbom člana 96. stav (1) ovog zakona koja glasi: „Poslodavac može otkazati radniku ugovor o radu, uz propisani otkazni rok, ako:

  1. je takav otkaz opravdan iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga, ili
  2. radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa“.

U slučajevima probnog rada primjeniti se može samo tačka b., člana 96. stav (1), tj. poslodavac može otkazati radniku ugovor o radu, uz propisani otkazni rok, ako radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa.

Ipak prilikom takvog otkazivanja, a upravo zbog činjenice ugovorenog probnog rada, poslodavac ne bi morao imati opravdani razlog za otkaz.

 

Ukoliko radnik nije sposoban da obavlja posao za koji je zaključio ugovor o radu i ugovorio probni rad, jer nema odgovarajuće stručne i radne sposobnosti, o čemu je obavješten od strane svog pretpostavljenog koji inače prati izvršavanje probnog rada  poslodavac ima pravo da prekine ugovor o radu sa probnim radom, uz otkazni rok od sedam dana. Vezano za činjenicu nesposobnosti obavljanja posla za koji je ugovoren probni rad potrebno je da postoji sastavljeno pismeno mišljenje pretpostavljenog ili druge osobe određene da nadzire/prati rad radnika. Takođe i radnik ima pravo da prekine ugovor o radu u okviru ugovorenog vremena važenja probnog rada ako nije sposoban da obavlja poslove zbog kojih je zaključio ovaj ugovor ili ako nije zadovoljan sa poslom ili ne želi da obavlja posao kod poslodavca i sl.

Stipulacija ove odredbe ne upućuje na obaveznost obrazloženja razloga i motiva za ovakvo otkazivanje i odustajanje od ugovorenog probnog rada. Ipak otkaz mora biti u pisanom obliku uz obrazloženje i ličnu dostavu radniku, o toku otkaznog roka tek od uručenja odluke o otkazu, te o mogućnosti sudskog raskida ugovora o radu i kod ove vrste otkaza

S tim u vezi ugovor o radu sa probnim radom razlikuje se od onog bez ugovorenog probnog rada u postupku otkazivanja, ali naravno samo za vrijeme trajanja tog probnog rada. To je i logično s obzirom da je smisao i svrha probnog rada u provjeri radnikovog stručnog znanja za obavljanje određenih poslova, ali i svojevrsnoj provjeri radnikovih radnih i ličnih  kvaliteta. Također probni rad se ne može naknadno ugovoriti putem aneksa na već zaključeni ugovor, a to ni stav (1) eksplicitno ne dopušta. Naime stavom (1) ovog člana propisano je da se prilikom zaključivanja ugovora o radu može ugovoriti probni rad. Poslodavac i radnik ne mogu ugovoriti i regulirati uvjete rada na način koji je za radnika nepovoljniji od uvjeta propisanih ovim Zakonom.

 

Ugovor o radu sa probnim radom  u trenutku njegova sklapanja, sklopljen je pod rezolutivnim uvjetom koji ne mora, ali može utjecati na njegov opstanak. Odredbom stava (4) ovog člana propisano je da radniku koji ne zadovolji na poslovima radnog mjesta za vrijeme obavljanja probnog rada, prestaje radni odnos sa danom isteka roka utvrđenog ugovorom o probnom radu.

Probni rad je sastavni dio  ugovora o radu zaključenog na određene ili neodređeno vrijeme. Ukoliko nije došlo do prekida probnog rada odluka o zadovoljavanju ili nezadovoljavanju na probnom radu donosi se istekom probnog rada. Ako radnik zadovlji na probnom radu radni odnos se nastavlja prema uvjetima pod kojim je zasnovan radni odnos (ugovor na neodređene ili određeno vrijeme).

U slučaju da radnik ne zadovolji na probnom radu poslodavac donosi Odluku kojom je  ocjenjen probni rad, a zatim i Rješenje o otkazu ugovora o radu.