Ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme

 

Član 22.

 

(1) Ugovor o radu zaključuje se:

  1. na neodređeno vrijeme;
  2. na određeno vrijeme.

(2) Ugovor o radu koji ne sadrži podatak u pogledu trajanja smatrat će se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme.

(3) Ugovor o radu na određeno vrijeme ne može se zaključiti za period duži od tri godine.

(4) Ako radnik izričito ili prećutno obnovi ugovor o radu na određeno vrijeme sa istim poslodavcem, odnosno izričito ili prećutno zaključi s istim poslodavcem uzastopne ugovore o radu na određeno vrijeme na period duži od tri godine bez prekida, takav ugovor smatrat će se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme.

 

__________________________

 

 

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme zaključuje se sa poslodavcem kod  kojeg postoji trajna potreba za određenim radnim mjestom i gdje se poslovi, svrstavaju u osnovnu djelatnost ili općenito u djelatnosti za koje je poslodavac registrovan. Također ugovor o radu na neodređeno vrijeme zaključuje se sa organima uprave, poduzećima (društvima), ustanovama i institucijama koje imaju javne ovlasti za one poslove koji su im povjereni u nadležnost pozitivnim propisima (zakonskim, podzakonskim propisima, odlukom, statutom itd.). Ugovor o radu u kome nije utvrđeno vrijeme na koje se zaključuje i u kojem ugovorne strane ne određuju njegov prestanak smatra se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme.

 

Kod poslodavaca koji donose pravilnik o radu u pravilniku se utvrđuje sistematizacija radnih mjesta, i pojedinačno određuju radna mjesta za koja se zaključuje ugovor o radu na neodređeno vrijeme i na određeno vrijeme. Ukoliko poslodavac ne donosi pravilnik o radu, autonomno odlučuje i određuje za koje radno mjesto se zaključuje ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a za koje na određeno vrijeme. Svaki od ta dva oblika ugovora može biti na puno ili nepuno radno vrijeme.

 

Da bi se ugovor o radu na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme zaključio, u skladu sa odredbama  Zakona o radu, potrebno je ispuniti uvjet, koji se odnosi na dobnu granicu od 15 godina života, s tim da je za lice između 15 i 18 godina života potrebna saglasnost zakonskog zastupnika uz uvjet pribavljanja od strane ovlaštenog ljekara ili nadležne zdravstvene ustanove ljekarskog uvjerenja kao dokaza opće zdravstvene sposobnost za rad. Državljanstvo odnosno posjedovanje radne dozvole za rad stranca uvjet su za radni odnos. Svi ostali uvjeti, koje još nazivamo i posebni uvjeti, mogu biti propisani zakonom odnosno nekim drugim propisom ili aktom poslodavca. U tom slučaju radnik je dužan dokazati da tražene uvjete i ispunjava.

 

 

 

Ugovor o radu na određeno vrijeme u pravnoj teoriji se određuje kao ugovor o radu na određeni ili odredivi završni rok (kojem je dat završni rok). Za razliku od ugovora o radu na neodređeno vrijeme, za ugovor o radu na određeno vrijeme nije potrebno donošenje posebnoga akta o njegovu prestanku, već on prestaje samim istekom roka koji su stranke usuglasile prilikom sklapanja ugovora. Sa stajališta poslodavca takvim ugovorima omogućava se odgovarajuća fleksibilnost (poslodavac izlazi iz toga odnosa samim protekom određenoga vremena), a predstavlja i instrument sniženja troškova rada (jer su kod prestanka toga ugovora poslodavci oslobođeni zakonskih obaveza po osnovu otpremnine).

Zaključuju se na određeni period (od datuma do datuma), do određenog dana, na određen broj mjeseci s tim da je potrebno odrediti posljednji dan u mjesecu, zatim može se ugovoriti da traje do povratka privremeno odsutnog radnika, kod sezonskih poslova, itd.

 

Ugovor o radu koji ne sadrži podatak u pogledu trajanja smatrat će se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme. Dakle ugovor o radu na određeno vrijeme mora sadržavati rok na koji je zaključen, te se tako može odrediti tačan datum, a može se vezati i za nastupanje neke izvjesne okolnosti, kao što je povratak radnika s privremene spriječenosti za rad, povratka sa porodiljskog odsustva, završenja određenog konkretnog posla koji je ugovorio poslodavac i sl. U suprotbom ukoliko ugovor o radu ne bi imao određen rok trajanja smatralo bi se da je zaključen na ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

 

 

Ugovor o radu na određeno vrijeme se najčešće sklapa u slučajevima kada poslodavac ima objektivne razloge kao što su izvršenje određenog posla, nastupanje određenog događaja, zamjena privremeno odsutnog  radnika, kad poslodavac obavlja stalne sezonske poslove, izvršenje određenog posla u ugovorenom kratkom roku, itd.

 

U stavu (3) kako bi se sprječila zloupotreba prava zakonodavac je propisao da se ugovor o radu na određeno vrijeme ne može zaključiti za period duži od tri godine.

 

Ako radnik izričito ili prećutno obnovi ugovor o radu na određeno vrijeme sa istim poslodavcem, odnosno izričito ili prećutno zaključi s istim poslodavcem uzastopne ugovore o radu na određeno vrijeme na period duži od tri godine bez prekida, takav ugovor smatrat će se ugovorom o radu na neodređeno vrijeme. Dakle zakonodavac je u ovom slučaju predvidio neoborivu pretpostavku da je zaključen ugovor o radu na neodređeno vrijeme, jer je u takvom slučaju jasno da postoji stalna potreba rada na tom radnom mjestu koju konkretni radnik uspješno izvršava.

U tom slučaju treba se zaključiti novi ugovor o radu na neodređeno vrijeme i izvršiti promjenu prijave radnika sa određeno na neodređeno vrijeme.

Potrebno je ukazati da u slučaju ako radnik izričito ili prećutno obnovi ugovor o radu na određeno vrijeme sa istim poslodavcem podrazumjeva se obnova već postojećeg ugovora koji se odnosi na konkretno radno mjesto i istog poslodavca, dok je kod uzastopnih ugovora na određeno vrijeme kriterij samo samo isti poslodavac.

 

Stranac u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca (“Službene novine FBiH”, broj

111/2012) može zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme ili ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova uz posjedovanje radne dozvole, u skladu sa ovim zakonom. Radna dozvola se izdaje strancu, pod uvjetom da ima odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak u Federaciji BiH i da u evidenciji za zapošljavanje među nezaposlenim nema lica koje ispunjavaju uslove koje poslodavac zahtjeva za zaključivanje ugovora i radu ili ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova.

Stranac nikako ne može zaključiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme, te ne može doći do prerastanja ugovora o radu na određeno u ugovor o radu na neodređeno vrijeme, pa se odredbe člana 22. stav (4) Zakona o radu na njega ne primjenjuju.