UGOVOR O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME (sa novim radnikom i kod poslodavca kod kojeg je donesen Pravilnik o radu)

 

 

Na temelju člana 112. u vezi sa članom 4. i članom 22. stav (1) tačka 1) („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18 ) Zakona o radu  (dalje: Zakon), člana ____ Pravilnika o radu broj_______ od ___________,1  / i Uredbe o postupku prijema u radni odnos ______________________2 ,  zaključuje se

 

 

 

UGOVOR O RADU

 

 

Član 1.

 

 

_________________ (naziv privrednog društva, druge pravne ili fizičke osobe) _______ _____________( sjedište, adresa) zaključuje ugovor o radu sa _____________________ (upisati ime i prezime) iz  ________________(upisati adresu prebivališta, mjesto, ulica i broj), (u nastavku: radnik)

 

 

Član 2.

 

 

Ugovor o radu zaključuje se na neodređeno vrijeme, a radnik je dužan početi sa radom  dana ________________ godine.

 

 

Član 3.

 

Stupanjem na rad na dan utvrđen u članu 2. ugovora radnik zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme.

Poslodavac će radniku odmah po stupanju na rad uručiti kopiju prijave na obavezno osiguranje.

 

 

 

_______________________________________________

 

1 Ubaciti i odredbu kolektivnog ugovora prema potrebi

2 Upisati odredbe Pravilnika o radu kojim je regulisano donošenje odluku o potrebi prijema u radni odnos, te utvrđena procedura odabira kandidata u skladu sa novim članom 20a. Zakona o radu, koji se odnosi na provođenje javnog konkursa.

 

 

Član 4.

 

Radnik ima završen ____________ stepen stručne spreme i po zanimanju je  __________ ______.

 

 

Radnik se zapošljava na poslovima radnog mjesta____________, te će obavljati sljedeće  poslove  ______________________________  (kratki opis poslova koje će radnik (obavljati)3

 

Član 5.

 

 

Mjesto rada radnika je u ________________.

Radnik je saglasan da će poslove utvrđene u članu 4. stav (2) ovog ugovora po potrebi obavljati i izvan mjesta_________, u mjestima u koje ga uputi poslodavac.

 

 

Član 6.

 

 

Probni rad traje _________do ________________________ 4

 

Za vrijeme probnog rada, poslodavac i radnik mogu da otkažu ugovor o radu sa otkaznim rokom od ___ dana.

 

U slučaju da radnik ne zadovolji na probnom radu,  poslodavac mu otkazuje ugovor o radu sa danom uručenja konačnog rješenja o otkazu ugovora o radu.

 

 

Član 7.

 

Radnik zasniva radni odnos sa  _____________________________   radnim vremenom.

(punim, nepunim)

 

Redovno sedmično radno vrijeme iz stava 1. ovog člana raspoređeno je u 5 (pet) radnih dana, od ponedjeljka do petka.

 

Raspored radnog vremena utvrđuje poslodavac u skladu sa pozitivnim propisima.

 

 

_____________________________________________________________

 

  1. Poslovi koje će radnik obavljati trebaju biti opisani u pravilniku o radu, te se ovdje samo prepisuju. Ako nema pravilnika o radu onda se ti poslovi trebaju ovdje utvrditi

4 Probni rad je potrebno definisati Pravilnikom o radu. Određuje se ko nadzire radnika na probnom radu, rezultate njegovog rada, tj da li je pokazao odgovarajuće radne i stručne sposobnosti  i ko daje mišljenje i ocjenu uspješnosti probnog rada.

 

Član 8.

 

 

Radnik ima pravo na odmor u toku rada, dnevni i sedmični odmor u skladu sa članom _______________Pravilnika o radu.

 

Radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor nakon navršenih šest mjeseci neprekidnog rada i u trajanju od najmanje 20 radnih dana.

 

Minimalni godišnji odmor uvećava se na osnovu kriterija utvrđenih u članu ________ Pravilnika o radu.

 

Godišnji odmor koristiti se na način propisan članom ____Pravilnika o radu, u skladu sa Planom korištenja godišnjih odmora.

 

Ostala pitanja vezano za odmore, godišnji odmor, način korištenja, naknada za godišnji odmor i drugo regulisani su članovima ______________ Pravilnika o radu.

 

 

Član 9.

 

Radnik ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu plaće do sedam radnih dana u jednoj kalendarskoj godini u skladu sa članom____ Pravilnika o radu. .

 

Radnik ima pravo na _____dana neplaćenog odsustva u skladu sa članom____ Pravilnika o radu.

 

Radnik ima pravo na plaćeno odsustvo za vrijeme obrazovanja ili stručnog osposobljavanja i usavršavanja, te obrazovanja za potrebe sindikalnog rada, pod uvjetima, u trajanju i uz naknadu određenu članom__ pravilnika o radu ili kolektivnog ugovora,  kao i u drugim slučajevima u skladu sa članom ___ Pravilnika o radu.

 

Radnik dobrovoljni davalac krvi, za svako darivanje ima pravo na jedan dan plaćenog odsustva u skladu sa članom __ Pravilnika o radu.

 

Član 10.

 

Osnovna plaća radnika iznosi ________ KM (______________________ konvertibilnih maraka).

 

Poslodavac je dužan radniku isplatiti plaću najkasnije do ______  (npr. 5-og) u mjesecu za prethodni mjesec, s tim da periodi isplate plaće ne mogu biti duži od 30 dana.

 

Prilikom isplate plaće poslodavac je dužan radniku uručiti pisani obračun plaće.

 

Poslodavac koji ne isplati plaću u roku iz stava 2. ovog člana ili je ne isplati u cijelosti dužan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće, radniku uručiti obračun plaće koju je bio dužan isplatiti.

 

 

Član 11.

Radniku pripada dio plaće za radni učinak ako je ostvaren, u skladu sa članom _____ Pravilnika o radu.

 

 

 

Član 12.

 

Osnovna plaća povećava se na ime minulog rada za______(npr. 0,2% ) za svaku godinu radnog staža radnika.

 

Član 13.

 

Radnik ima pravo na povećanu plaću za otežane uvjete rada, prekovremeni rad i noćni rad, te za rad na dan sedmičnog odmora, praznika ili nekog drugog dana za koji je zakonom određeno da se ne radi, u skladu sa članom _____ Pravilnika o radu.

 

Član 14.

 

Radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad, u skladu sa članom____ Pravilnika o radu.

 

Radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme rodiljskog dopusta, u skladu sa članom ____ Pravilnika o radu.

 

Radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme godišnjeg odmora, u skladu sa članom ____ Pravilnika o radu.

 

Radnik ima pravo na naknadu plaće za rezultate rada na kraju godine, u skladu sa članom ____ Pravilnika o radu.

 

Radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada, u skladu sa članom  ____ Pravilnika o radu ili kolektivnog ugovora.

 

 

Član 15.

 

Radnik ima pravo na naknadu troškova prevoza na posao i povratak sa posla u skladu sa članom ____ Pravilnika o radu.

Radnik ima pravo na naknadu troškova ishrane u toku rada u skladu sa članom  ___ Pravilnika o radu.

 

 

Član 16.

 

Radnik ima pravo na dnevnicu i naknadu troškova službenog putovanja u skladu sa članom ____ Pravilnika o radu.

 

 

Član 17.

 

Za slučajeve prouzrokovanja štete na radu ili u vezi sa radom primjenjuju se odredbe člana 89 do 93. Zakona o radu, kao i odredbe člana _____ Pravilnika o radu.

 

 

Član 18.

 

Poslodavac i radnik saglasno utvrđuju kako se radnik u roku od jedne godine i šest mjeseci nakon prestanka ovog Ugovora o radu ne smije zaposliti kod druge osobe koja je

tržišnoj utakmici sa poslodavcem i ne može za svoj ili za račun trećeg lica, ugovarati i obavljati poslove kojima se takmiči sa poslodavcem.

 

Za vrijeme trajanja ugovorne zabrane natjecanja iz stava 1. ovog člana poslodavac se obavezuje radniku isplaćivati mjesečnu naknadu od _____ KM, koja dospijeva svakog 15. (slovima: petnaestog) u mjesecu za prethodni mjesec.

 

 

Član 19.

 

Ukoliko radnik otkazuje ugovor o radu otkazni rok iznosi_____ dana.

 

Ukoliko poslodavac otkazuje ugovor o radu otkazni rok iznosi_____ dana.

 

 

Član 20.

 

Pravo na otpremninu radnik ostvaruje  u skladu sa članom 111. Zakona i članom  ____ Pravilnika o radu.

 

Pravo na otpremninu zbog penzionisanja radnik ostvaruje, u skladu sa članom  ____ Pravilnika o radu.

 

Član 21.

 

Odgovornost radnika za lakše i teže pijestupe ili povrede radnih obaveza iz članova __ Pravilnika o radu utvrđuje se u skladu sa članovima ____ Pravilnika o radu.

 

Član 22.

 

Zaštita prava iz radnog odnosa ostvaruje se u skladu sa članom 114. Zakona o radu.

 

 

Član 23.

 

Sve moguće sporove ugovorne strane nastojat će riješiti mirnim putem.

 

Ukoliko se postupak iz stava 1. ovog člana ne okonča u razumnom roku, koji ne može biti duži od 60 dana ili se postupak mirenja okonča neuspješno, radnik ima pravo da podnese tužbu nadležnom sudu, u rokovima iz člana 114. Zakona o radu koji teku od dana okončanja postupka mirenja.

 

 

Član 24.

 

Ovaj ugovor sklopljen je u 4 (četiri) istovjetna jednako važeća primjerka od kojih i poslodavac i radnik zadržavaju po dva primjerka.

 

 

Član 25.

 

 

Usklađivanje ovog ugovora sa kolektivnim ugovorom i zakonom, vrše na način propisan u članu  107. Zakona o radu.

 

 

 

U __________, dana ________ 20__ godine.

 

______________________                                                  _____________________

(radnik)                                                                        (za poslodavca)

 

Broj: ______________