Odsustva sa rada koja se ne smatraju prekidom ugovora o radu

 

Član 23.

 

Prekidom ugovora o radu iz člana 22. stav 4. ovoga zakona ne smatraju se prekidi nastali zbog:

  1. godišnjeg odmora;
  2. privremene spriječenosti za rad;
  3. porođajnog odsustva;
  4. odsustva sa rada u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu;
  5. perioda između otkaza ugovora o radu i dana povratka na radno mjesto na osnovu odluke suda ili drugog organa, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom,

pravilnikom o radu ili ugovorom o radu;

  1. odsustva sa rada uz saglasnost poslodavca;
  2. vremenskog perioda do 60 dana između ugovora o radu sa istim poslodavcem, osim ako kolektivnim ugovorom nije utvrđen duži vremenski period.

 

 

________________________________

 

 

Da bi se ugovor o radu na određeno vrijeme preobrazio u ugovor o radu na neodređeno vrijeme usljed prekida Zakon o radu propisuje da se prekidom ugovora ne smatra godišnji odmor, privremena spriječenost za rad, porođajno odsustvo,odsustva sa rada u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, period između otkaza ugovora o radu i dana povratka na radno mjesto na osnovu odluke suda ili drugog organa, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, odsustva sa rada uz saglasnost poslodavca, vremenskog perioda do 60 dana između ugovora o radu sa istim poslodavcem, osim ako kolektivnim ugovorom nije utvrđen duži vremenski period.

 

Dakle zakon propisuje kontinuitet rada kao uslova da bi se ugovor o radu na određeno vrijeme smatrao ugovorom o radu na neodređeno vrijeme, a kontinuitet nije narušen usljed odsustava navedenih u ovom članu.

 

Imajući u vidu navedeno poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu na određeno vrijeme na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od tri godine.